English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 השפעת הנחיות גנריות וספציפיות לביצוע מטלת הבעה ויצירה בחומרים על: יצירתיות, הכוונה עצמית בלמידה והכוונה בין-אישית בגיל הרך MA וולפסון, ציפורה ד"ר טובה מיכלסקי
2020 השפעת סגנון חקר מדעי: מעשי, רעיוני, ווירטואלי : על מיומנויות חקר, ידע מדעי, הכוונה קבוצתית משותפת, ועמדות תלמידי תיכון כלפי ביצוע חקר מדעי MA שקד, דנה ד"ר טובה מיכלסקי
2019 השפעת טיפוח הכוונה משותפת קבוצתית בלמידת חקר על: הכוונה עצמית בלמידה, הכוונה בינאישית, הכוונה משותפת קבוצתית בלמידה, ידע תוכן ומיומנויות חקר מדעי MA לוי, מירי ד"ר טובה מיכלסקי
2019 הקשרים בין סגנון מנהיגות בית ספרית, הכוונה אישית וקולקטיבית בלמידה של מורים ואפקטיביות בית ספרית MA פליישמן, ליאור ד"ר טובה מיכלסקי
2016 השפעות סביבות למידה מעצימות מתוקשבות על מכוונות עצמית בלמידה, ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ומסוגלות עצמית בהטמעת טכנולוגיה בקרב פרחי הוראה (אנגלית) MA בן-אהרן, דנית ד"ר טובה מיכלסקי, פרופ' חן שכטר
2016 הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה PhD שבתאי, גלית פרופ' זמירה מברך, ד"ר טובה מיכלסקי
2014 השפעת ניתוח אינטראקציה מורה תלמיד בסיטואציות פדגוגיות מוקלטות בוידאו על הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה MA סנדיק, מאיר פרופ' זמירה מברך, ד"ר טובה מיכלסקי
2013 טיפוח הכוונה עצמית בפתרון בעיות בקרב סטודנטים לכלכלה MA אמיגה, ירון ד"ר טובה מיכלסקי
2013 טיפוח סוגים שונים של הכוונה עצמית כאמצעי לקידום אוריינות מדעית PhD ששון, חוה פרופ' זמירה מברך, ד"ר טובה מיכלסקי
2012 השפעת תמיכה מטה-קוגנטיבית בתהליכים קונספטואליים ופרוצדוראליים של חקר מדעי על מיומנויות חקר, ידע מדעי וידע מטה-קוגניטיבי MA צדוק, נעמה פרופ' זמירה מברך, ד"ר טובה מיכלסקי
2009 מקצועיות המורה והקשר שלה למקצועיות הנהלת בית הספר בתפיסות פדגוגיות וידע פדגוגי כללי MA וינברג, רוית פרופ' ברכה קרמרסקי, ד"ר טובה מיכלסקי
2008 השפעת אימון בפרשנות מטלה על הישגים במטלה, חוללות עצמית פדגוגית ומוטיבציה בלמידה בקרב פרחי הוראה MA מימון, קרן פרופ' ברכה קרמרסקי, ד"ר טובה מיכלסקי
2006 השפעת תמיכה מטה - קוגניטיבית בשלבי לימוד שונים על פיתוח חשיבה מדעית אצל תלמידים בכתה ד’ MA חייבי, ליאורה ד"ר טובה מיכלסקי, פרופ' זמירה מברך