תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2022 יצירת מכנה משותף (common ground) בקרב ילדים בקשת האוטיסטית בזיקה ל - Theory of Mind ויכולות פרגמטיות MA גת, הילה פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2021 למידה סטטיסטית ומאפיינים שפתיים : השוואה בין ילדי גן לקויי שפה לילדי גן עם התפתחות תקינה MA אביטל, קורין פרופ' רחל שיף
2021 בחינת היבטים ברמת המיקרו רמת המאקרו וההשקה ביניהם בנרטיבים של בוגרים עם מוגבלות שכלית (אנגלית) MA אברהם, אילנית ד"ר כרמית אלטמן, פרופ' חפציבה ליפשיץ
2021 טיפוח אוריינות סביבתית בהכוונה של SRL בקרב סטודנטים לחינוך PhD אורטל-עברי, סיגלית פרופ' מיכל ציון, פרופ' ניר מדג'ר
2021 השפעת שיטת הלמוד (תרגול שליפה לעמת שנון ) ומדיום הלמוד (ניר או מסך) על למידת אוצר מילים בשפה זרה (אנגלית) MA אליאס, דורית ד"ר ורד חלמיש
2021 הקשר בין מאפייני אישיות, סובלנות לעמימות, מקיאווליזם וסגנון התנהגות בין-אישית לבין תפיסת חוללות עצמית ייעוצית בקרב יועצות חינוכיות PhD אפלבוים, לימור פרופ' אריה כהן, פרופ' ניר מדג'ר
2021 שילוב עבודה-משפחה אצל נשים חילוניות בעלות קריירה תובענית מחד ומשפחה גדולה מאידך MA בן דוד, ארץ פרופ' זהבית גרוס, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2021 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם דיסלקציה : עדות ממחקר חשיבה בקול MA בן יוסף, אורית ד"ר מני יערי
2021 התרומה של מקצוע האם ורמת אוריינות הבית להתפתחות ניצני הכתיבה של הילד : השוואה בין אימהות מרפאות בעיסוק לאימהות בעלות מקצועות אחרים MA בן צבי, אביה פרופ' עופרה קורת
2021 רמת ניצני הקריאה של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים והקשר למאפייני הילד MA ברלוי, בת ציון פרופ' עופרה קורת
2021 התפקיד המתווך של שליטה אימהית בקשר בין אמונה במוטיבציה חיצונית ופיקוח הורי לצורך התפתחות, לבין אי היענות ילד (אנגלית) MA דיין, פינוס, הגר ד"ר ענת מועד
2021 התנסות סימולטיבית של מתכשרים להוראה לשם קידום מיומנויות חברתיות-רגשיות, והבדלים בין סדנאות מקוונות ופנים אל פנים MA הומינר, ראשית ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב ב' יבלון
2021 גורמים לנשירת מורים ומורות מדור ה-Y : נקודת מבט פנומנולוגית MA הוניגמן, נופר פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2021 יחסי גומלין בין זירות זהות שונות ובין זירות זהות ותהליכי זהות : התפתחות הזהות המקצועית והזהות הדתית של היועצת החינוכית הדתית PhD הלינגר, רבקה ד"ר אלי שכטר
2021 הקשר שבין השימוש בסימולציות ככלי מקדם למידה לבין הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בהקשרים בינאישיים בקרב מורים מתמחים MA ולורט מגיאל, ניצן ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב ב' יבלון
2021 התפקיד של תמיכת מבוגרים משמעותיים בקשר שבין קורבנות מבריונות לרווחה נפשית : ניתוח משווה בין תלמידים עם מוגבלות פיזית לתלמידים ללא מוגבלות MA חגואל שפיצברג, מלכה פרופ' יוסי הראל-פיש
2021 ההשפעה של מידה וסוג ההתערבות בספרים אלקטרונים על הבנת הנשמע ולמידת מילים של ילדים בגיל הגן MA חדד, עדי ד"ר מני יערי
2021 קשר בין תפיסת מטרות ההישג הלימודיות של מורים וקבוצת השווים לבין מטרות ההישג הלימודיות של מתבגרים PhD חמי, אלה פרופ' ניר מדג'ר, פרופ' ישראל ריץ
2021 תכנית התערבות לפיתוח יכולת ההבעה הרגשית של ילדים בגיך הרך ויישומה בתקופת הקורונה MA ידלין, נעם פרופ' אסתר עדי-יפה
2021 התניית אהבה אימהית כמשתנה המתווך את הקשר שבין חוויות ילדות של התניית אהבה מצד ההורים לבין היענות הילד בגיל שנתיים MA כהן פריימן, ליז ד"ר ענת מועד
2021 השפעת הוראה מטפחת חשיבה יצירתית מדעית טכנולוגית והכוונה שיתופית קבוצתית על פתרון בעיות מדעיות טכנולוגיות PhD כהן, אביגיל פרופ' טובה מיכלסקי
2021 הקשר בין מיומנויות שפתיות לביצועים אריתמטיים MA כחלון, סנדיוק ד"ר נופר סוקניק
2021 ייצוג מנטאלי מרחבי בקרב ילדים עם לקות שפה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה בגיל הגן : השפעת ההיבט המיוצג ורמת מורכבותו MA לוונטל, יעל פרופ' רחל שיף
2021 הקשר בין קורבנות לאלימות פיזית, מגדר התלמיד והשימוש באמצעי ביטחון בבית ספר לבין תחושת ביטחון בבית הספר MA לזמי, איציק פרופ' יעקב ב' יבלון
2021 התנסות סימולטיבית מקוונת בתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של סטודנטים ומורים מנקודת מבטם של מובילי הקבוצות MA מופסיק, ניצן ד"ר שירה אילוז, פרופ' יעקב ב' יבלון