פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אופנהיים שחר, ס' (2018)

איך עוברים מ"לגעת" ל"לדעת": מעקב אחר עבודת גבולות כביטוי לדיאלוג מגוון של צעירים בקהילת פיק־אפ עם תפיסות "גבריות". מגמות, נב(2), 45-76

איזקסון, ע' ווייס, מ' (2018)

"זר שירים" לבהי"ס היסודי ולחט"ברמת גן: המכון לאינטגרציה, אוניברסיטת בר-אילן

אילוז, ש', לוין, א', ווייס, א' (2017)

תכנית הלימודים בספרות לחינוך הממלכתי דתי: - עמדות מורים דו"ח מחקר. רמת גן : בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן,

גולדרט, מ' ורייטר, ש' (2017)

תורת האילוצים בחינוך. לקסי-קיי,7 , 22-24

צמח, ס' ושפירא־לשצ'ינסקי, א' (2017)

הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית. מגמות נ"א(1), 126-156

קאים, ז' ורומי, ש' (2017)

פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי. מגמות נ"א(1), 185-212

רמר, ר' וצוריאל, ד' (2017)

בובת תיאטרון ככלי תיווך בגן המיוחד. בתוך ש' רייטר, ע' קופפברג, וי' גילת (עורכים). סוגיות עכשוויות בשילוב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל (ע"מ 236-256). ת"א : מכון מופ"ת

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי (2017)

אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה : פרדס