פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

עירם, י' (1978)

השפעת מסורות בחינוך הגבוה על דרכה האקדמית של האוניברסיטה העברית. עיונים בחינוך, 18, 123-140

ריץ, י' (1970).

ציפיות מורים והישגי תלמידים: סקירת המחקרים על "תופעת הפיגמליון". רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך. 

שופר אנגלהרד, ע', קליין, פ' ויבלון, י' (2016)

איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך. מגמות, נ(3), 216-238

שטרן, א' ומברך, ז' (1977).

 דרכים בקידומם של פרחי הוראה בבית-מדרש למורים . תל-אביב: תלפיות.

שרי, א'  וקליין, פ"ש (1970)

יעל : התפתחות אישיות בתהליך תרפיה. תל אביב : רשפים

אילוז,ש', כץ, י' ושטרן, ה' (2015)

הערכת תכנית לימודים בגמרא: חקר הישגי תלמידים בתלמודי תורה חרדיים. רמת גן : המכון לחקר החינוך הדתי וקידומו ע"ש שטרן, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

 גרוס, ז' וגולדרט, מ' (2015)

החינוך הבלתי-פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), (2015)

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי. תל-אביב : מכון מופ"ת

גרופר, ע' ורומי, ש' (2015)

סוגיית ההכשרה לתפקיד של עובדים חינוכיים-טיפוליים. מתוך: ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (ע"מ 329-350), ת"א : מכון מופ"ת