בתי ספר מקדמי בריאות בישראל: הגישה האקולוגית ליישום מדיניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא במסגרת החינוכית

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
נבוטובסקי, א'

לסביבת בית הספר תפקיד חשוב בהקניית כלים ליישום אורח חיים בריא. זוהי מסגרת המאפשרת נגישות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות, בעלות מאפיינים משותפים, באמצעות תוכניות התערבות לחינוך לבריאות ולקידומו. מטרותיו של בית ספר כזה הן להטמיע ערכי בריאות, תפיסות שנוגעות לבריאות ואמות מידה של בריאות, לעצב סביבה בריאה ולשלב את התחום כחלק מהותי ואינטגרלי מההוויה הבית ספרית. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר למערך הבריאותי המתנהל בבית ספר מקדם בריאות, הוא קביעת מדיניות רווחה מובנית כהלכה, שאותה צריך להתוות מנהל בית הספר. המחקר הנוכחי עמד על ההבדלים שקיימים בין מנהלים בבתי ספר מקדמי בריאות (המוכרים על ידי משרד החינוך), לבתי ספר שאינם מקדמי בריאות הן ביישום מדיניות תזונתית והן במדיניות לעידוד פעילות גופנית.; לצורך בדיקת שאלות המחקר נאספו נתונים על 149 בתי ספר ש-16.1 אחוז מהם הם בתי ספר מקדמי בריאות יותר משנה ו-83.9 אחוז מהם בתי ספר שאינם מקדמי בריאות. מהממצאים עולה, כי מנהלים של בתי ספר מקדמי בריאות מיישמים מדיניות תזונתית ומדיניות לעידוד פעילות גופנית יותר ממנהלים של בתי הספר שאינם מוכרים כמקדמי בריאות, ושמנהלות מקדמות בריאות יותר ממנהלים. לא נמצאו הבדלים בין הסוגים השונים של בתי הספר על פי חתך הגילאים. ממצאי המחקר הנוכחי משפרים את הבנת התפקיד החיוני שממלא מנהל בית הספר במסגרת של בית ספר מקדם בריאות ובהבנת עוצמות הקשרים שבין משתני המחקר. 

נבוטובסקי, א', טסלר, ר', שפירא, י', קולוקוב, ט', גרברניק, א', שטיינמץ, נ',  והראל פיש, י' (2018)

בתי ספר מקדמי בריאות בישראל: הגישה האקולוגית ליישום מדיניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא במסגרת החינוכיתזמן חינוך, 4,  139-170