English שלחו לחבר

מלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית.

תלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי, המבקשים מלגה בגין מצב כלכלי (בעיקר ללימודים לתואר ראשון) ו/או בגין מצויינות אקדמית (ללימודים לתואר שני ושלישי) יפנו למדור הוועדות למלגות.

כמו כן מוענקות מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל, לסטודנטים תושבי ערי פיתוח ועוד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידי קרנות חוץ.

מלגות מיוחדות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים, מוצעות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ומתעדכנות מפעם לפעם.

בנוסף, כל שנה מוענקות 150 מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים, המחוייבים לסיים את עבודת הדוקטור בתוך 4 שנים.

טפסים:

טופס בקשת מלגה לתואר ראשון

טופס בקשת מלגה לתואר שני

מלגות לתלמידי מחר ובתר-דוקטורנטים: תקנונים וטפסים של מגוון המלגות

טופס בקשת מלגה לתואר שלישי

טופס מועמדות למלגות נשיא 

 

תאריך עדכון אחרון : 13/01/2022