תקנון מלגות פטור משכר לימוד ללימודי תעודת הוראה תשפ"ה

מלגת פטור מלאה משכר לימוד ללימודי תעודת הוראה בכפוף לתקנון

זכאות:  

זכאים למלגת הפטור הינם סטודנטים ששנה"ל תשפ"ה היא שנה א' ללימודי תואר בשילוב מסלול תעודת הוראה באחד מתחומי הדעת כמפורט בית הספר להכשרת מורים בפקולטה לחינוך. ניתן לפרוס את הלימודים בתעודת ההוראה, במקביל ללימודי התואר, לשנה או לשנתיים ובתנאי שימולאו התנאים הבאים:  

  • סטודנטים לתואר ראשון יסיימו את לימודי תעודת ההוראה עד סוף השנה השלישית לתואר (כולל)  
  • סטודנטים לתואר שני (עם/בלי תזה) יסיימו את לימודי תעודת ההוראה עד סוף השנה השנייה לתואר (כולל)    

הפסקת לימודים:  

סטודנטים שיפסיקו לימודיהם, תבוטל מלגת הפטור ויחויבו במלוא שכר הלימוד בגין תעודת הוראה ע"פ הוראות תשלום שכר הלימוד ביחס להפסקת לימודים כמפורט בתקנון הפסקת לימודים 

לימודים מעבר לתקופה הקצובה בתעודת הוראה:  

סטודנטים שתקופת לימודיהם תהא מעבר לתקופה הקצובה (שנתיים בתעודת הוראה), בשנה השלישית ללימודיהם, יחויבו במינימום 50% שכ"ל של תעודת ההוראה כולל תשלומים נלווים. 
מלגת הפטור הנ"ל מיועדת לסטודנטים חדשים בלבד שיחלו לימודיהם לקראת תואר ראשון או שני בשילוב אחד ממסלולי תעודת הוראה בשנת תשפ"ה בלבד | התקנון הקובע הינו תקנון שכ"ל   

על לימודי התלמיד וחובותיו המנהליות והאקדמיות ולרבות בנושא שכר לימוד ותשלומים שונים, יחולו הוראת תקנוני האוניברסיטה ונהליה, ככל שלא הוסדרו באופן במפורש באופן שונה במסגרת האמור לעיל. האמור לעיל גובר על כל מידע אחר שונה שנמסר לסטודנט ביחס לתנאי מלגת הפטור והוא בלבד המחייב. ביצוע הרישום ללימודי תעודת ההוראה מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. 

לעמוד מלגת פטור תשפ"ה