פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

גולדרט, מ' ורייטר, ש' (2017)

תורת האילוצים בחינוך. לקסי-קיי,7 , 22-24

צמח, ס' ושפירא־לשצ'ינסקי, א' (2017)

הקשרים בין תפיסות מורים בנוגע למנהיגות האותנטית של מנהל בית הספר ותחושת העצמתם הפסיכולוגית לבין התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית. מגמות נ"א(1), 126-156

קאים, ז' ורומי, ש' (2017)

פנייה לעזרה על־פי רכיבי המודל "איום על הערך העצמי": נוער במצבי סיכון ונוער נורמטיבי. מגמות נ"א(1), 185-212

רמר, ר' וצוריאל, ד' (2017)

בובת תיאטרון ככלי תיווך בגן המיוחד. בתוך ש' רייטר, ע' קופפברג, וי' גילת (עורכים). סוגיות עכשוויות בשילוב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל (ע"מ 236-256). ת"א : מכון מופ"ת

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי (2017)

אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה : פרדס

אופנהיים שחר, ס' (2016)

“את לא תוכלי להבין! את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו!“ אופני ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בקרב נערות במסגרת תהליך התערבות. סוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית, 17(2), 7-28

אופנהיים שחר, ס', ובנימין, א' (2016)

הימנעות ומשמעויותיה בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כ"ד, 43 39-57

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1977).

בנית תכנית להשתלמות מורים בנושא אינטגרציה חברתית בחטיבת הביניים. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, חברה למחקר ופיתוח, המרכז לייעוץ בנושא כוח אדם.