תפיסת מטרות הישג של מורים ושל קבוצת השווים בכיתה קשרים עם מטרות הישג לימודיות של תלמידים

מחבר
חמי, א'

מטרות הישג לימודיות של מתבגרים קשורות לתפיסותיהם לגבי מטרות הישג של מורים ושל קבוצת השווים. מחקר קודם התמקד בתפיסת מטרות הישג של מורים, לרוב ללא התייחסות לתפיסת מטרות קבוצת השווים. כיוון שתפיסותיהם של מורים ושל קבוצת השווים לגבי מטרות הישג עשויות להיות שונות, וכיוון שהשפעת קבוצת השווים הופכת למשמעותית במיוחד בגיל ההתבגרות, מחקר הבוחן את תפיסותיהם של מורים וגם של קבוצת השווים לגבי מטרות הישג יכול לתרום להבנת הנושא. ההשערה העיקרית הייתה שתפיסת מטרות קבוצת השווים תתווך את הקשר בין תפיסת מטרות הישג של מורים למטרות הישג של התלמידים עצמם. המחקר התבצע בשני שלבים. בשלב הראשון )122 = N ,גיל ממוצע = 70.15 )נמצא כי תפיסת מטרות קבוצת השווים הסבירה יותר שונות במטרות הישג של תלמידים מאשר הסבירה תפיסת מטרות מורים. המחקר השני )415 = N ,גיל ממוצע = 28.15 )הראה שתפיסת מטרות קבוצת השווים תיווכה באופן מלא את הקשר בין תפיסת מטרות מורים לבין מטרות הישג של תלמידים. תוצאות אלה מדגימות כי הבחינה הסימולטנית של תפיסות לגבי מורים ושל קבוצת השווים מגבירה את הבנתנו לגבי היחס בין מטרות הישג של מורים לבין מטרות הישג של תלמידים. ככלל, חוקרים ואנשי חינוך יכולים לצאת נשכרים מהתייחסות לתלות בין היבטים לימודיים וחברתיים של מוטיבציה בכיתות, ובפרט למרכזיות של מטרות הישג של קבוצת השווים בעיצוב מטרות ההישג של מתבגרים.

תאריך עדכון אחרון : 15/10/2023