השפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו

מחבר
גרוס, ז'

מחברות המאמר מתמקדות בהשפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו בהיבטים של גיבוש זהות אישית ושל הישגים לימודיים, חברתיים ומקצועיים ובוחנות את תרומתו של המפגש בין הפורמלי לבלתי פורמלי לחינוך הערכי. הסקירה מתמקדת בתרומת ההשתתפות במסגרות חינוך בלתי פורמלי בבית הספר בבית הספר ומחוץ לו תלמידים. בדיון המסכם, מוצגת תמונת על בנוגע לתרומתו של החינוך הבלתי פורמלי בהתייחסות לחמישי צירי השפעה מרכזיים: אישי , בין אישי, קהילתי, אזרחי, חברתי ומקצועי. מחברות המאמר טוענות כי את המשמעויות הנובעות מתרומת החינוך הבלתי פורמלי אפשר להביא לידי ביטוי במדיניות חינוכית שתיגזר מהגדרה אופרטיבית של החינוך הבלתי פורמלי. מדיניות זו תגבש תפיסה חינוכית מורחבת לצמצום פערים חברתיים בחברה הישראלית

גרוס, ז', וגולדרט, מ' (2022). השפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו. בתוך שיש, א', ודרור, י' (עורכים). החינוך הבלתי פורמלי כפדגוגיה מוכללת: חברתית וערכית (עמ' 489-560). אוניברסיטת תל-אביב.   

תאריך עדכון אחרון : 16/03/2023