פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

עבאס, ר' וקורט, ד' (2013)

תרומתן של תכניות הלימודים במקצועות: מורשת דרוזית, ספרות ערבית, של"ח וידיעת הארץ לעיצוב הזהות ולהעמקת תחושת האזרחות של המתבגר הדרוזי - חקר מקרה.

דפים, 55, 59-89

עדי-יפה, א' (2013)

הפרעת קשב וריכוז, לקות שפה ולקות בקואורדינציה מוטורית, מדוע קיימת שכיחות משותפת גבוהה בין הלקויות? בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 81-92). אבן יהודה : רכס

עירם, י', פרידלנדר, י' ואוחיון, ש' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית. רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

עירם, י' (2013)

אוניברסיטאות דתיות בעולם: היבט השוואתי. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 119-127). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

פסיג , ד'  (2013)

פורקוגניטו :המוח העתידי. תל אביב : ידיעות אחרונות.

קליין, פ"ש וגבעון, ד' (עורכות), (2013)

קשב וריכוז בגיל הרך: מבט רב-תחומי. אבן יהודה : רכס

קניאל, ש' (2013)

אמפתיה בחינוך: חינוך באהבה. תל-אביב : מכון מופ"ת

רביב, ד' וקניאל ש' (2013)

חשיבה ותלמוד: תשתית מדעית לידע פדגוגי. ירושלים : הוצאת ראובן מס

שוחט, צ' (2013)

השפעת הסביבה החינוכית על קשב ועל מעורבות (Engagement) של פעוטות. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 205-240). אבן יהודה : רכס

איזקסון, ע' (2012)

 גלגולו של ניגון: ה"תחייה" וה"פתאטית" בזמר העברי, ביקורת ופרשנות, 44, 361-392