פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

סלקובסקי, מ', סומבייב-גילר, א' ורומי, ש' (2014)

תפיסת תפקוד משפחתי, זהות ה"אני" ומסוגלות עצמית: השוואה בין מתבגרים בסיכון ילידי הארץ לבין עולים מחבר העמים. מתוך: גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 213-246), ת"א : מכון מופ"ת 

עדן, ס' (2014)

קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 346-383). תל אביב : מכון מופ"ת

 

צוקרמן, ד' ומושקוביץ, צ' (2014)

הבדלים מגדריים בהיבטי אינטימיות בקרב מתבגרים. היעוץ החינוכי, י"ח, 215-134

רינגוולד-פרימרמן, ד' ושטרן, ה' (2014)

"אש נפל שחור" – כישורי ההבעה של שיח נרטיבי ושיח מידעי בקרב ילדי גן עם ליקוי שמיעה. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 91-138). תל אביב : מכון מופ"ת

 

שחף, מ', כץ, י' ושובל, א' (2014)

הבדלים בהישגים הלימודיים של בנים ובנות העוסקים ברמות שונות של פעילות גופנית. דפים, 58, 225-242

שטרן, ה' וזנדברג ת' (2014) 

מבנה-על למערך שיעור שפתי-קוגניטיבי: מודל להוראת תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. מתוך ט' מוסט, וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחרשים ‬(עמ' 300-345). תל אביב : מכון מופ"ת

 

בן-דוד הדר, א'  וחובב, ח' (2013)

זיקות הגומלין הבין דוריות בין חינוך לבין עוני ומשמעותן עבור מדיניות המימון של החינוך בישראל. עיונים במינהל ובארגון החינוך , 33, 261-281,
 

גרוס, ז' ודרור, י' (עורכים) (2013)

חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור (מ"ד). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

גרוס, ז' (2013)

הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור (מ"ד, עמ' 17-35). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב