פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

בוזגלו, א' והבר, ח' (2014)

"אפקט רובין הוד" בניהול בית ספראורשת , 5, 197-217

גולדנברג, ג', אורנן, א' ורומי, ש' (2014)

בית הספר כמסגרת לשינוי של מתבגרים במצבי סיכון. מתוך: גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 508-539), ת"א : מכון מופ"ת

גרופר, ע' ורומי ש' (2014)

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה. ת"א : מכון מופ"ת

גרופר, ע', סלקובסקי, מ' ורומי, ש' (2014)

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון: הגדרות, התפתחויות ודרכי התערבות. מתוך: גרופר, ע' ורומי ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 19-52), ת"א : מכון מופ"ת

גרופר, ע' ורומי, ש' (2014)

נוער במצבי סיכון במשך שנות דור - פרספקטיבה של חוקר (ריאיון עם פרופסור חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך). מתוך: גרופר, ע' ורומי, ש' (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.  (עמ' 53-66), ת"א : מכון מופ"ת

כהן זלכה, ג' (2014)

העצמת הורים בעידן המדיה והרשתות החברתיות. תל-אביב : זמורה, ביתן, מודן

כהן זלכה, ג' (2014)

העצמת מחנכים וחונכים בעידן המדיה והרשתות החברתיות. תל-אביב : זמורה, ביתן, מודן

 

סגל-דרורי, א', קורת, ע' ושמיר ע' (2014)

האם ספרים אלקטרוניים מקדמים אוריינות בגיל הרך? עדויות של ילדים משתי קבוצות מיצב חברתי-כלכלי. מגמות, 49 (3), 446-479

סגל-דרורי, א' וקורת , ע' (2014)

הספר האלקטרוני ככלי לקידום אוריינות ושפה בגיל הרךחוקרים @ הגיל הרך , 3, 1-32