מנהיגות חינוכית כמנבאת מחויבות ארגונית בקרב מורים חרדים

מחבר
האוזי, ז'

האוכלוסייה החרדית בישראל גדלה וחלקה במערכת החינוך אף גדול מחלקה
באוכלוסייה. הפרדה מגדרית, ניהול מוסדות בצורה עצמאית ומעורבות של
דמויות רבניות במערכת החינוך החרדית, הם רק חלק מהגורמים התרבותיים
המעצבים מערכת זו בצורה ייחודיות. התמודדות עם תחרות ותקציבים דלים
מחייבים מחויבות ארגונית של מורים, המוגדרת כמידת ההזדהות והמעורבות
של המורה עם בית־הספר, כדי להגיע לאפקטיביות בית־ספרית. בהתאם
לתיאוריית המנהיגות הסמויה, לפיה תפיסות מופנמות מביאות לפירוש
הסביבה ולציפיות והנחות סמויות לגבי מאפייני המנהיג האידיאלי, שמעצבות
את תפיסות המונהגים כלפי המנהיג; מחויבות ארגונית של מורים חרדים תגבר
כאשר המנהל יפעל בהתאם לציפיות התרבותיות של המורים ממנו. בהתאם,
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ניבוי המחויבות הארגונית של מורים
בבתי ספר חרדיים באמצעות תפיסתם את המנהיגות המעצבת, המתגמלת
והמשתפת של מנהל בית־הספר. במחקר השתתפו 170 מורים ומורות חרדיים
אשר מלאו את השאלון הרב גורמי, שאלון מנהיגות משתפת, שאלון מחויבות
ארגונית ושאלון רקע. ניתוח רגרסיה היררכית הראה כי מנהיגות מעצבת
ומשתפת של מנהל בית־הספר החרדי מנבאות מחויבות ארגונית של מורים
באופן חיובי ב%37 מהשונות המוסברת, אולם מנהיגות מתגמלת אינה מנבאת
מחויבות ארגונית של מורים חרדים. הממצאים המפתיעים כי מנהיגות מתגמלת
אינה מנבאת כלל מחויבות ארגונית של מורים, ומנהיגות משתפת מגבירה את
מחויבותם הארגונית של מורים; עשויים להצביע על כיוון השינויים במערכת
החינוך החרדית.

האוזי, ז', בארט, ע', ובן-עוליאל, פ', (2022). מנהיגות חינוכית כמנבאת מחויבות ארגונית בקרב מורים חרדיםעיונים במינהל ובארגון החינוך37,  410-438.

תאריך עדכון אחרון : 06/07/2022