ההשפעה של מידה וסוג ההתערבות בספרים אלקטרונים על הבנת הנשמע ולמידת מילים של ילדים בגיל הגן

מחבר
חדד-אבוקסיס, ע'

ספרים אלקטרונים מאפשרים התערבויות מסוגים שונים, כגון משחק, תוכן ומילון, כאשר כל אלו מובאים עם וללא קשר ישיר לתוכן הסיפור. המחקר הנוכחי דן בשאלה מהם סוג ומידת ההתערבות האופטימלית בספרים אלקטרונים אשר תשפיע באופן חיובי על הבנת סיפור ולמידת מילים חדשות בקרב ילדי גן חובה. קבוצת המחקר כללה 72 ילדים בגילאי 6-5 עם התפתחות תקינה. המשתתפים צפו בשלושה סיפורים אלקטרונים עם התערבות תואמת לתוכן הסיפורי, אולם מידת ההתערבות הייתה שונה בין הסיפורים וסוג ההתערבות היה שונה בין המשתתפים. מידת ההתערבות תופעלה באמצעות שלוש רמות, כך שכל ילד קיבל סיפור אחד במידת התערבות נמוכה, שכללה התערבות אחת כל שתי שקופיות, סיפור אחד במידת התערבות בינונית, שכללה התערבות אחת כל שקופית, וסיפור אחד במידת התערבות גבוהה, שכללה שתי התערבויות ברוב השקופיות. סוג ההתערבות תופעל באמצעות שתי רמות, כך שחצי מהמשתתפים קיבלו התערבות של פירוש מילוני, אשר מפרש מילים קשות בסיפור, וחצי מהמשתתפים קיבלו התערבות של הרחבה הכוללת מידע אודות הרגשות, הכוונות והמחשבות של הדמויות שאינן מובאות באופן גלוי בטקסט. בסוף כל קריאה של הסיפור האלקטרוני, כל משתתף ענה בעל פה על שאלות הבנה ומבחן אוצר מילים. תוצאות המחקר הראו כי ככל שעולה מידת ההתערבות בעת צפייה והאזנה בספר אלקטרוני, הן מסוג פירוש מילוני והן מסוג הרחבה, כך מתרחשת למידה רבה יותר של מילים חדשות, וישנו שיפור גדול יותר בהבנת הנשמע. עם זאת, השפעה זו נצפתה רק במפגש השני, לאחר שהילדים נחשפו פעם נוספת לסיפורים. ממצאים אלו מציעים כי לשני סוגי ההתערבות, פירוש מילוני והרחבה, יש השפעה חיובית דומה הן על למידת מילים חדשות והן על הבנת הנשמע בקרב ילדי גן חובה. נראה כי הפסקות בעת הצפייה לטובת הרחבת העלילה על ידי ביטויים רגשיים ו/או חברתיים שונים, או לטובת פירוש מילים קשות, אינן מפריעות למהלך הסיפור, ואינן פוגעות בתהליכי הלמידה השונים, לפחות לא במידות שנבחנו במחקר זה. לממצאים אלו יש השלכות חשובות על דרכי הלמידה וההוראה של אנשי חינוך והורים כאחד. כמו כן, מחקרנו עשוי לתרום לפיתוחם של הספרים האלקטרונים והתאמתם לאוכלוסייה בצורה מיטבית.

 

חדד-אבוקסיס, ע', יערי, מ', וקורת, ע' (2022). ההשפעה של מידה וסוג ההתערבות בספרים אלקטרונים על הבנת הנשמע ולמידת מילים של ילדים בגיל הגןאוריינות ושפה, 9,  39-63.

תאריך עדכון אחרון : 21/03/2023