תפיסות של מנהלים, מורים ותלמידים את המעורבות של הורים בלימודי ילדיהם והקשר בינן לבין ההישגים במתמטיקה בישראל במבחני הערכה בין-לאומיים (TIMSS‏)

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
זבלבסקי, א'

מטרת המחקר הייתה לחשוף את תפיסותיהם של מנהלים, מורים ותלמידים באשר למעורבות של הורים בלימודי ילדיהם ואת הקֶשר בין תפיסות אלו לבין הישגים לימודיים. הנתונים התבססו על ההישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח' במחקר טימס (TIMSS) שנערך בשנת 2011; בחינת הנתונים כללה ניתוח משוואות מבניות רב-רמתיות (Multilevel SEM) והתבססה על מדגם של 151 בתי ספר, 4,699 תלמידים, 508 מורים ו-151 מנהלים בישראל. מהממצאים עולה כי קיים קשר חיובי בין תפיסת התלמיד את מעורבות הוריו בלימודים לבין הישגיו הלימודיים במתמטיקה. לעומת זאת נמצא קשר שלילי בין תפיסת המורים את מעורבות ההורים בלימודים לבין הישגי התלמיד במתמטיקה, כמו גם בין תפיסת התלמיד את מעורבות הוריו בלימודים לבין תפיסת המורים והמנהלים את מעורבות ההורים.; נוסף על כך נמצאו קשר חיובי בין השכלת ההורים לבין הישגים לימודיים במתמטיקה, קשר שלילי בין מצב סוציו-אקונומי לבין הישגים לימודיים במתמטיקה וקשר שלילי בין מצב סוציו-אקונומי לבין תפיסת התלמיד את מעורבות הוריו בלימודים. רוב המחקרים בנושא של מעורבות הורים מתמקדים בנקודת המבט של מנהלים, מורים, הורים או תלמידים. עד היום אף מחקר לא בחן בו-זמנית ואינטגרטיבית את נקודות המבט האלו ולא ניסה לקשור בינן לבין הישגים לימודיים; בחינה זו במחקר הנוכחי העלתה כי תפיסת מעורבותם של ההורים בלימודי ילדיהם נגזרת מנקודת המבט. תרומתו האפשרית של המחקר היא בהבלטת החשיבות של מעורבות ההורים לקידום הישגי ילדיהם ושל פיתוח תוכניות לעידוד מעורבות של הורים בבתי ספר. 

זבלבסקי, א' ושפירא-לשצ'ינסקי, א' (2018)

תפיסות של מנהלים, מורים ותלמידים את המעורבות של הורים בלימודי ילדיהם והקשר בינן לבין ההישגים במתמטיקה בישראל במבחני הערכה בין-לאומיים (TIMSS‏). דפים, 68,  79-109