היבטים מקצועיים, מוסריים ויהודיים בשיווק בית ספר

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
בוזגלו, א'

מטרת מאמר זה היא להציג את העקרונות האתיים של השיווק כפי שהם עולים מגישת היהדות ולהתאימם לשיווק מערכת חינוכית כיום על מנת לסייע למנהלי מוסדות חינוך לעסוק בשיווק מתוך עמדה מוסרית - יהודית שתצמיח את המוסד החינוכי מחד גיסא ותמנע פגיעה באחרים מאידך גיסא.

בוזגלו, א' וחן, ר' (2017)

היבטים מקצועיים, מוסריים ויהודיים בשיווק בית ספראורשת, ז, 201-227