שלחו לחבר

הקשר בין שחיקת המורה, ותק המורה וגיל התלמידים ובין השימוש בטכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה בישראל

מחבר ראשון של הפרסום
זרצקי, ר'
מרצה

מחקר זה בוחן את הקשר בין שחיקת המורה, ותק המורה וגיל התלמידים ובין השימוש
בטכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה בישראל. 1 חשיבותו וייחודו של המחקר הינה
בכמה היבטים: הוא מבין המחקרים הכמותיים הראשונים בישראל הבודקים את
תאוריית ההשקעה הרגשית בהוראה; הוא מציע לעשות שימוש בכלי מחקר כמותי
שטרם נבחן בארץ, והוא נערך בקרב מורות מהמגזרים הדתי והחרדי. )TELTS )שאלון
המחקר נערך בקרב 170 מורות מהמגזרים הדתי והחרדי המלמדות בבית ספר יסודי
ותיכון ברחבי הארץ. כלי המחקר ששימשו לצורך איסוף הנתונים היו ) 1( שאלון השקעה
רגשית בהוראה, ) 2( שאלון שחיקת המורה, ) 3( שאלון דמוגרפי. איסוף הנתונים נעשה
על ידי שימוש בשאלון אינטרנטי. ממצאי המחקר איששו את הקשר שבין שחיקת
המורה ובין שימוש בטכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה. לא נמצא קשר בין ותק
המורה וגיל התלמידים ובין שימוש בטכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה. ממצאים
חשובים אלו מזמינים עריכת מחקרי המשך לבחינת כלי המחקר, עריכת מחקרי המשך
בשיטות מחקר משולבות, ובחינת אוכלוסיית מחקר נוספות בארץ.

זרצקי, ר', וכץ, י' (2019)

הקשר בין שחיקת המורה, ותק המורה וגיל התלמידים ובין השימוש בטכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה בישראל. מכלול, לג, 217-244

תאריך עדכון אחרון : 26/01/2020