הזדהות וערות של הורים כלפי בית הספר ההשפעה של הזדהות וערות ההורים על תפיסתם את מחנך הכיתה כמורה פוליטי ועל יחסי הגומלין ביניהם

מחבר
אדם, ר'

המחקר בוחן את ההשפעה של הזדהות וערות ההורים כלפי בית הספר על
תפיסתם את מחנך הכיתה כמורה פוליטי, ואת ההשלכות של תפיסה זו על יחסי
הגומלין בינם לבין מחנך הכיתה: יחסים חיוביים, יחסים שליליים, יחסים של
אדישות ויחסי קונפליקט. מכאן נגזרות שאלות המחקר: )1( האם יש קשר בין
רמת ההזדהות והערות של ההורים כלפי בית הספר לבין תפיסתם את מחנך
הכיתה כמורה פוליטי? )2( האם יש הבדלים בין הורים התופסים את מחנך
הכיתה כמורה פוליטי ובין הורים שאינם תופסים אותו ככזה, ככל הנוגע ליחסי
הורים ומחנך הכיתה, בהתאם לרמת ההזדהות ורמת ההערות שלהם כלפי בית
הספר? משתתפי המחקר היו 497 הורים מבתי ספר יסודיים המשתייכים לזרם
הממלכתי בארץ, בדגימה רנדומלית. הנתונים נאספו באמצעות שאלוני מחקר
תקפים שמולאו באופן התנדבותי ואנונימי. ניתוחי שונות דו כיווניים מצאו
הבדלים מובהקים ברמת הזדהות ההורים עם בית הספר ורמת הערות שלהם
כלפיו בין הורים התופסים את מחנך הכיתה כמורה פוליטי לבין הורים שאינם
תופסים אותו ככזה. בנוסף, תפיסת מחנך הכיתה כמורה פוליטי בקרב ההורים
ניבאה מערכת יחסי הורים–מחנך חיובית. ממצאים אלו מחדדים את הצורך
בחיזוק הזדהות ההורים עם בתי ספר ובהכשרת המורים כמורים פוליטיים
באמצעות היכרות, לימוד והתנסות באסטרטגיות הפוליטיות, במטרה לכונן
מערכת יחסים חיובית עם המורים.

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2024