ניהול בתקופת משבר: אתגרי מנהלי בתי ספר בתקופת הקורונה

מרצה

משבר הקורונה העולמי מציב בפני מנהלי בתי הספר אתגרים רבים וגורם לשינויים
בפרקטיקות הניהוליות. המחקר הנוכחי בוחן את האתגרים איתם התמודדו
המנהלים בזמן המשבר. לצורך כך רואיינו 22 מנהלי חטיבות ביניים מחמישה
מחוזות בישראל. ניתוח הראיונות של המנהלים העלה חמש קטגוריות־על של
אתגרים שנוצרו במהלך משבר הקורונה: .1 אתגרים ניהוליים־ארגוניים; .2 אתגר
הניהול מרחוק; .3 אתגר ניהול הפיתוח והלמידה הארגונית; .4 אתגר התמיכה
במשאב האנושי )תלמידים, צוותי מורים, הורי התלמידים(; .5 אתגר התמיכה
'מלמעלה' והשמירה על הצוות מ'רעשים חיצוניים'. מחקר זה מציע כיווני חשיבה
ניהוליים להתמודדות עם מציאות מורכבת ועם אי הוודאות בזמן משבר.

שכטר, ח', דעאס, ר', וקדח, מ' (2024). ניהול בתקופת משבר: אתגרי מנהלי בתי ספר
בתקופת הקורונה
. עיונים במינהל וארגון החינוך, 38, 9-37.

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2024