חוסן ניהולי: פרקטיקות חוסן בקרב מנהלי בית ספר בעת כניסתם לתפקיד

מחבר
הלוי, ל'
מרצה

ניהול בית ספר הנו תפקיד מורכב ומאתגר המצריך מידה ניכרת של חוסן על
מנת לצלוח את אתגרי הניהול בכלל ואת אתגרי הכניסה לניהול בפרט. המחקר
הנוכחי בוחן את הפרקטיקות המבססות את תחושת החוסן של מנהלים בשנתם
הראשונה. לצורך כך התבצעו, לאורך שנת הלימודים התשפ"א )2020–2021(, 61
ראיונות עם 21 מנהלי בתי ספר ובנוסף שתי קבוצות מיקוד של 18 מנהלי בתי
ספר אחרים, לאורך שנתם הראשונה בתפקיד מחמישה מחוזות שונים בישראל.
מניתוח ראיונות המנהלים עלו מספר פרקטיקות של חוסן. בין הפרקטיקות
הבולטות ניתן למצוא: ביסוס זהות חינוכית מקצועית לכידה ובוטחת, הישענות
על תחושת שליחות ומשמעות, השהיית התגובה, סיגול תפיסה אופטימית,
אימוץ פרספקטיבה שקולה כלפי אירועי דחק ואימון גופני. נראה כי ככול
שהמנהל יאמץ פרקטיקות רבות יותר של חוסן, כך הוא ייהנה מיותר דרכי מוצא
)outlets), אשר יסייעו לו להסתגל אל המציאות הניהולית ואתגריה. מחקר
זה מספק ידע חדש ויישומי אודות הפרקטיקות ודפוסי החוסן של מנהלי בתי
הספר בעת כניסתם לתפקיד ויש בידו להשפיע גם על תהליך ההכשרה והליווי
תוך קידום היכולות הניהוליות הנדרשות ממנהלי בתי הספר בתקופת הכניסה
לתפקיד.

הלוי, ל', ושכטר, ח' (2024). חוסן ניהולי: פרקטיקות חוסן בקרב מנהלי בית
ספר בעת כניסתם לתפקיד.
עיונים במינהל וארגון החינוך, 38, 299-328.

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2024