קוהרנטיות בתפיסת התפתחות מקצועית במערכת החינוך בישראל (אנגלית)