הקשר בין מנהיגות משתפת ומנהיגות פטרנליסטית לבין אפקטיביות בית ספרית : בחינת התפקיד המתווך של עמדות והתנהגויות שלהמורים ותפקיד הממתן של מאפיינים תרבותיים (אנגלית)