מידע לבוגרי תעודת הוראה לקראת שנת ההתמחות

חובת התמחות בהוראה:

ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך. ההתמחות  הנה חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה. ההשתלבות בהתמחות אפשרית רק  לאחר השלמת כל החובות הלימודים לתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מהחובות הלימודיים מהתואר ראשון (כולל חובות ההתנסות המעשית ולימודי עזרה ראשונה). עובדי הוראה קבועים במערכת פטורים מהתמחות.  

הפטור ניתן ע"י משרד החינוך בלבד.

 

מקום העבודה בשנת ההתמחות:

ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל: קדם יסודי, יסודי, חט"ב או עי"ס, ובהתמחויות שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות, למצוא עבודה בהתאם להכשרתו. אין צורך להצטייד במסמך "הפניה להתמחות" (מסמך זה בוטל). יש לפנות למפקחים במחוזות, ניתן לברר ישירות בבתי ספר. כדאי להצטייד בדף "קורות חיים". לנוחיותכם, בהמשך, טבלת מפקחים על פי מחוזות ותחומים.

 

היקף המשרה:

היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.

להלן תנאי ההעסקה והשכר לפי הסכם "אופק חדש" למתמחים שישובצו בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, או בחינוך הקדם יסודי, ביישובים שנבחרו ליישום הסכם אופק חדש: 

בהסכם "אופק חדש" -  ההיקף הנדרש להתמחות הוא 12 שעות שבועיות לפחות, מהן: 9 שעות הוראה ביסודי, ו-8 שעות הוראה בחטיבת ביניים. העסקה בהיקף הקטן מ-12 שעות שבועיות - לא יכולה להיחשב כהתמחות.

פירוט אופי שליש המשרה בזיקה להסכם "אופק חדש": שעות ההוראה יורכבו מ- 3 סוגים של שעות: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה. שעות פרונטאליות - הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי - 9 שעות שבועיות. בחטיבת ביניים - 8  שעות שבועיות. שעות פרטניות - 2 שעות שבועיות הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, שעות אלה מיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים, שעות שהייה - 1 שעה שבועית בחינוך היסודי: פגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי, 2 שעות שבועיות בחטיבת הביניים.

 טבלה להתפלגות המשרה ב"אופק חדש"

 אנשי קשר לצורך שיבוץ בפיקוח ובהדרכה בבית הספר קדם יסודי, יסודי ועל יסודי

 

משך ההתמחות:

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה - תוכר התמחותו אם הועסק ששה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של שישה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים כהתמחות בהוראה. כן לא ניתן להכיר בתקופות הוראה, שאינן באותה שנת לימודים.

 

שכר המתמחה בשנת ההתמחות בהוראה מתוך הסכם אופק חדש:

א.        מתמחה שסיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מתמחה ברפורמה 4,770 ₪, למשרה מלאה (שהם 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר ב"א בדרגה 1 ובוותק 0).

ב.        מתמחה שלא סיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים  א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מורה בלתי מוסמך ברפורמה, 3,152.28 ₪ למשרה מלאה.

ג.         מתמחה שתקופת התמחותו היא בשנה שלאחר סיום לימודיו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה, וכן מתמחה בוגר תכנית המצוינים (המסיים את לימודיו בתכנית מיוחדת, בשלוש שנים) יהיה זכאי בתקופת ההתמחות לדרגת בי.אי., 5,330 ₪ למשרה מלאה, בהתניות הבאות: 1. המתמחה ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה עד 31.3.2011 , וכך ימשיך לקבל  את השכר הנ"ל עד סוף השנה. 2. אם המתמחה לא ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה לכל המאוחר עד 31.3.2011 ,הוא יקבל דרגת שכר של מתמחה ושכרו ינוכה רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר של אותה שנה, בהפרש השכר של מורה בעל תואר ראשון שאותו קיבל ובין השכר של מתמחה בהוראה, בהתאם לעבודתו ולהיקף משרתו.

 מי שאינו בהסכם "אופק חדש" - ישתכר בתקופת ההתמחות על פי התואר שבידיו. במקרה זה, השכר למתמחה שבחר לעשות את ההתמחות בהוראה במקביל לשנת לימודיו האחרונה הוא שכר "מורה מוסמך בכיר" ובתנאי שיציג אישור מן המוסד המכשיר על מילוי חובות הלימודים לשנים הקודמות.

 

הגורם המשלם:

עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר. עבודה ללא שכר לא תוכר כלל כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או בעלות המוסד, או עמותה המוכרת ע"י משרד החינוך. מסגרות מאושרות מופיעות בקובץ באתר משרד החינוך.

 

ותק וקידום בדרגות  בשנת ההתמחות:

שנת ההתמחות נחשבת כשנת ותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות מ-6 חודשי עבודה באותה שנה. התנאים לקידום בדרגות של "אופק חדש" מתחילים רק לאחר שנת ההתמחות. (רק לאחר קבלת רישיון הוראה ממשרד החינוך)

 

החונך/ת:

בבית הספר ימונה החונך על ידי מנהל בית הספר או המפקח. בחינוך הטכנולוגי ימונה החונך רק על ידי המפקח. בגן ילדים המפקחת ממנה את הגננת החונכת. תפקיד החונכ/ת ללוות את המתמחה ולסייע בקליטתו במערכת, באמצעות מפגשים שבועיים קבועים. יש להתחיל בפגישות החונכות באופן מיידי, עם קבלת העבודה. החונך יצפה במתמחה לפחות פעמיים במחצית, יתעד בכתב, ייתן משוב שוטף, ימלא את ההערכה המעצבת באמצע השנה, ויהיה שותף בהערכה המסכמת בסוף השנה. החונך יהיה בעל ותק של  5 שנים לפחות בהוראה, בוגר קורס להכשרת חונכים, ויוזמן למפגשים במהלך שנת החונכות. החונך מתוגמל עבור תפקידו ע"י משרד החינוך דרך המוסד האקדמי.

 

קורס ההתמחות בהוראה, (סדנת סטאז'):

בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בקורס התמחות (סדנת סטאז') לתמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית, במקביל לשנת ההתמחות בביה"ס. הקורס הינו שנתי בהיקף של 60 שעות ומתקיים בבר אילן אחת לשבועיים במפגשים של 4 שעות אקדמיות. קבלת רישיון הוראה מותנה גם בעמידה בהצלחה בדרישות הקורס. בסיום הקורס יינתן ציון מילולי או מספרי, בהתאם לכללי המוסד.

שנת ההתמחות תוקדש להוראה עצמה ולליווי הסדנה והחונכות. אין להשתתף במסגרת פיתוח מקצועי או השתלמות אחרת. זאת בשל העומס, ובמיוחד לאור העובדה שמתמחים אינם בעלי רישיון עדיין, ואינם יכולים לצבור זיכוי לדרגות ב"אופק חדש". ראו חוזר מנכ"ל תשע/1, סעיף 8.2-17 : :"בשנת ההתמחות אין לחייב מתמחים להשתלב בקורסים אחרים של פיתוח מקצועי, במיוחד לאור העובדה שהם אינם יכולים לצבור בשנה זו קידום במסגרת ההסכם "אופק חדש".

 

הערכת המתמחה:

בנוסף לתהליכי המשוב וההערכה השוטפים, ישנן שתי הערכות מחייבות שיבוצעו במהלך השנה: 1) הערכה מעצבת (בחודש ינואר) תיעשה ע"י החונך/ת. 2) הערכה מסכמת (במהלך חודש מאי) תיערך על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל.

בבתי ספר: בוועדה צריכים להיות מינימום ארבעה חברים, בראש הוועדה - מנהל בית הספר או המפקח המקצועי, וכן ישתתף בה המורה החונך, בעל תפקיד ועמית לעבודה שמכיר את עבודת המתמחה.

בגני ילדים: לאחר חתימת מפקחת הגן על טופס ההערכה וחתימת הגננת החונכת, יש להעביר הטופס לוועדה בראשה המפקחת המחוזית הרפרנטית, בהשתתפות חברת ענף ההתמחות בהוראה.

ההערכות של המתמחים בבתי ספר תישלחנה למשרד החינוך בצורה מקוונת. הדרכה נמסרת למנהלים.

 

רישיון לעיסוק בהוראה:

בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שהערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך, יקבל המתמחה מאגף ההתמחות וכניסה להוראה, מכתב המאשר את מצבו בתום שנת ההתמחות: האם עבר בהצטיינות או בהצלחה, האם נדרש לשנת התמחות נוספת, או שאינו מתאים כלל להוראה. מי שעבר בהצלחה את שנת ההתמחות ישלח את האישור אודות ההתמחות, והאישור אודות הסדנה, בצירוף מסמכי תואר ותעודת הוראה אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, ואז יישלח לביתו הרישיון לעיסוק בהוראה.

 

מידע נוסף  קיים באתר אגף התמחות וכניסה להוראה

 

 

תפוצה:

מסיימי שנה ג' במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות

הנהלת המינהל להכשרה ולפיתוח מקצועי לעו"ה

רכזי התמחות במכללות ובאוניברסיטאות

מפקחי הפיתוח המקצועי

מפקחים רפרנטים לנושא התמחות וכניסה להוראה והמדריכות המחוזיות לנושא