תרומת תכנית תיווכית לכתיבה אקדמית ברמת המיקרו והמאקרו בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים לתואר ראשון (אנגלית)