English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 האם הרחבה בספר אלקטרוני תורמת להבנת הסיפור אצל ילדי גן ממיצב נמוך מעבר לגורמים אינדיווידואליים? MA גורל, דיקלה פרופ' עופרה קורת
2019 השפעת סוג התמיכה המילונית בספר הדיגיטאלי ורמת אוצר המילים התחילית על למידת מילים חדשות בקרב ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך MA חסון, מורן פרופ' עופרה קורת
2018 תמיכה מילונית והרחבת תוכן הסיפור והשפעתן על למידת מילים, הבנת הסיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני MA קריסטל, נוי פרופ' עופרה קורת
2018 הבנת סיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני עם תמיכה ברמת פרטים, ברמת היקש ובשילוב ביניהם MA שבו-רוז’נסקי, גילי פרופ' עופרה קורת
2017 מוסיקת רקע והרחבת תוכן הסיפור בספר האלקטרוני כמקדמי הבנת הסיפור ואחזורו בקרב ילדי גן MA בן-שבת סגרה, ענת פרופ' עופרה קורת
2017 האם חזרה קולית על מילה ופירושה תקדם את למידתה? : ניסוי בעזרת ספר אלקטרוני בשפה הערבית MA מחאמיד, נארימאן פרופ' עופרה קורת
2017 למידת מילים חדשות באמצעות קריאה בספר האלקטרוני בהשוואה לקריאת אימהות לילד מתוך ספר מודפס MA נובק-שקד, דור פרופ' עופרה קורת
2017 הקשר בין רמת השפה התחילית ומגדר הילד לבין למידת מילים חדשות בעקבות פעילות בספר אלקטרוני עם מילון ועם מוסיקת רקע MA סין, נטלי פרופ' עופרה קורת
2017 קריאה חוזרת בספר אלקטרוני עם מילון והשפעתה על למידת מילים והבנת הסיפור בקרב ילדי גן וכיתה א / PhD שהם-גואטה, תמר פרופ' עופרה קורת
2017 האם ספר אלקטרוני יכול לתמוך בתיווך הורים במיצב נמוך ולהעשיר את אוצר המילים של הילד? MA שניאור, דפנה פרופ' עופרה קורת
2016 העשרת אוצר מילים בקרב ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות קריאת ספר אלקטרוני עם וללא תיווך גננת PhD אטישקין, שפרה פרופ' עופרה קורת
2016 השפעת ההעשרה המילונית בספר האלקטרוני על למידת מילים חדשות : השוואה בין ילדי-גן עם וללא לקות שפתית MA גריצר, צליל פרופ' עופרה קורת
2016 פעילות חוזרת במילון ממוחשב בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת מילים חדשות אצל ילדי-גן MA קוזלוב-פרץ, אולה פרופ' עופרה קורת
2016 קידום הבנת סיפור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני ותיווך גננות במסגרת גן הילדים PhD תורגמן, מרב פרופ' עופרה קורת
2014 השפעת הספר האלקטרוני עם מילון על הבנת מלים וכתיבתן בקרב ילדי כיתה ב ממיצב נמוך MA בוקובזה, לימור פרופ' עופרה קורת
2014 פירוש מילים בעת קריאת ספר לילד בקרב אימהות דוברות ערבית והקשר למיצב חברתי-כלכלי ולרמת שפת הילד MA מסאלחה, עאאדה פרופ' עופרה קורת
2014 קריאת ספר משותפת של אם-ילד ותרומתה לשפת הילד בקרב ילדי-גן מרמות מיצב חברתי-כלכלי שונה MA שפילברג, ליאת פרופ' עופרה קורת
2012 האם תיווך אמהות בעת קריאת ספר מקדם את ניצני הקריאה של הילד? והאם ההתקדמות נשמרת? : השוואה בין פעילות בספר אלקטרוני לספר מודפס MA ארסט, קרן פרופ' עופרה קורת
2012 השפעת תיווך אמהות על הלשון הדבורה של ילדי גן בעקבות קריאת ספר MA היבל-כרמי, שני פרופ' עופרה קורת
2010 תיווך אימהות בעת קריאת ספר ותרומתו לאוריינות הילד בגן ובכיתה א’: עדויות מהמשפחה הערבית PhD חסונה ערפאת, ספיה פרופ' קליין פנינה, פרופ' עופרה קורת
2010 השפעת קריאת ספר אלקטרוני על ראשית קריאת הילד: השוואה בין למידת עמיתים של ילדים בני אותו הגיל לעומת ילדים בגילים שונים MA שוהם-גואטה, תמר פרופ' עופרה קורת
2009 תיווך אימהות לילדים בעת קריאת ספר אלקטרוני וספר מודפס: השוואה בין ספר מסחרי לספר חינוכי MA אור, טל פרופ' עופרה קורת
2009 האם קריאה חוזרת בספר אלקטרוני חינוכי מקדמת את ניצני אוריינות הילד? : השוואה בין ילדי גן צעירים לילדים בוגרים MA בלאו, הילה פרופ' עופרה קורת
2009 קדום ניצני קריאה של ילדי-גן באמצעות קריאת ספר אלקטרוני וספר מודפס בשילוב תיווך של מבוגר ובלעדיו PhD סגל-דרורי, אורה פרופ' עופרה קורת, פרופ' קליין פנינה
2009 תיווך הורים בעת קריאת ספר לילד, אמונות הורים והתפתחות ניצני אוריינות הילד: נקודת מבט בינמגדרית PhD רון, רותי פרופ' קליין פנינה, פרופ' עופרה קורת