English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2015 שימוש במעבדי קריאה - פונולוגי, אורתוגראפי, סמנטי והקשר בקרב ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לגילם הכרונולוגי והשכלי MA פרוינדליך, אסתי פרופ' חפציבה ליפשיץ, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2006 אינטראקציה אם-פעוט והתפתחות מיומנויות תקשורת ושפה אצל פעוטות עם תסמונת דאון: חקר מקרים MA בר-נס בלנגה, איה פרופ' קליין פנינה, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2005 השפעת השתתפות בתוכנית התערבות המשלבת אספקטים של תיווך ותרחיש על מיומנויות התקשורת והשפה של ילדים עם תסמונת דאון MA לוין שוורץ, נטע פרופ' קליין פנינה, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2005 התפתחות משחק ותהליכים חברתיים אצל ילדים עם תסמונת דאון המשולבים בגן רגיל MA מזרחי, ענבל פרופ' דבורה קורט, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2004 הקשר בין עמדות הורים כלפי בית הספר למידת מעורבותם בבית-הספר ולהסתגלותם הרגשית-חברתית של ילדיהם בכיתה א’ MA כורם, ליאת פרופ' קליין פנינה, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2004 השפעת אמצעי המחשה מובנים ואמצעי המחשה בלתי מובנים (סביבתיים) על הבנת מושג המספר בקרב ילדי גן חובה MA לביא, עדית פרופ' קליין פנינה, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל
2003 שביעות רצון של ילדים עם תסמונת דאון והוריהם ממסגרות חינוך מיוחדות בהשוואה לשילוב במסגרות חינוך רגילות MA ביטון אסתר פרופ' קליין פנינה, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל