English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2010 הקשר בין מיקוד שליטה ומשמעותית המורה לבין הישגים לימודיים: השוואה של תלמידים ישראלים בני העדה האתיופית ותלמידים אחרים MA פינגר, רויטל ד"ר דוד צוקרמן
2008 הקשר בין אקלים ארגוני בית ספרי ומסוגלות עצמית לבין שחיקה בקרב מורים בבתי ספר יסודיים MA בר-ניר, שרה ד"ר דוד צוקרמן
2007 הקשר בין דימוי עצמי ותחושת מסוגלות עצמית ייעוצית לבין סגנון עבודה ייעוצי ודרג ביה"ס מועדפים, בקרב סטודנטים לייעוץ חינוכי MA שכנר-חגי, מורן ד"ר דוד צוקרמן
2006 הקשר בין ספרציה-אינדיבידואציה, ותמיכה קהילתית לבין רווחה נפשית סובייקטיבית, בקרב בני קיבוץ צעירים MA ליונבך, עוזי ד"ר דוד צוקרמן
2006 הזיקה בין היבטי אינטימיות, מוטיבציית הקשר האינטימי-רומנטי ודימוי עצמי בקרב מתבגרים ומתבגרות MA מושקוביץ, צביה ד"ר דוד צוקרמן
2005 הקשר בין מאפייני אתרי ייעוץ באינטרנט, מאפייני אישיות ובין מידת הנכונות להשתמש באתרי ייעוץ ברשת MA זלינגר, אורית ד"ר דוד צוקרמן
2005 הקשר בין דימוי עצמי ומיקוד שליטה לבין תפיסתם המגדרית של מתבגרים ישראליים MA כהן-שורצמן, אורטל ד"ר דוד צוקרמן
2005 תגובות מצוקה של ילדים בתקופת טרור, כפונקציה של חרדה תכונתית, מיקוד שליטה, דתיות וקירבה פיסית ופסיכולוגית לאירועי טרור MA נעים, רינת ד"ר דוד צוקרמן
2005 נכונות הפנייה לעזרה של מתבגרים למקורות סיוע שונים כפונקציה של סוג מקור הסיוע, מידת ההיכרות, תחום הבעיה, דתיות ומגדר MA קאים, זאב ד"ר דוד צוקרמן
2003 תפיסת המחויבות, לבית ולקריירה, הקונפליקט ביניהם וערכי עבודה של מתבגרות ובוגרות צעירות כפונקציה של גיל וזהות דתית MA הירשפלד שלומית ד"ר דוד צוקרמן
2002 הקשר בין סגנונות התקשרות דימוי עצמי וחרדת בחינות MA אבן-סואיז רוזית ד"ר דוד צוקרמן
2002 הקשר בין לחץ תפקידי, סגנון התמודדות עם לחץ וטיפוס אישיות (A/B) לבין איכות חיי הנישואין אצל יועצים MA נקדימון אילנית ד"ר דוד צוקרמן