English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2008 הקשר בין תרבות בית הספר בישיבה התיכונית לבין תפיסת עולמם והתנהגותם הדתית של תלמידיה PhD היימן, שמרית ד"ר אברהם לסלוי
2007 עולמם הפוליטי של בני נוער מבתי ספר מקיפים דתיים: תפיסת תפקיד האזרח, השתתפות פוליטית, יעילות פוליטית, דיעות פוליטיות והשפעת רצח ראש הממשלה על ממדים אלה MA בנימין-פאול אילנה ד"ר אברהם לסלוי, פרופ' מרדכי בר-לב
2005 תופעות וביטויים חדשים להתנהגות דתית בקרב אנשים דתיים MA הופמאייר, אורנה ד"ר אברהם לסלוי
2005 למה הם דתיים? דרכי אימוץ השקפת עולם דתית ואורח חיים דתי בקרב בני הקיבוץ הדתי PhD כהן-אמיר, מנוחה ד"ר אברהם לסלוי
2005 פנאי ופנאי רציני בקרב נוער ישראלי - תיאור ומשמעות MA ספקטור, קורין ד"ר אברהם לסלוי, פרופ' מרדכי בר-לב
2005 מניעים למילוי "מחויבות אישית" באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים MA צפן, מיכל ד"ר אברהם לסלוי
2004 מודל לייעוץ בתפיסה חינוכית-צרכנית המקרה של בחירת בית ספר PhD רובין, אסנת ד"ר אברהם לסלוי
2003 תפקוד מועצת התלמידים הבית ספרית בעיני התלמידים ובעיני ההנהלה MA טימן איתן ד"ר אברהם לסלוי
2001 פחדי ילדים: ניתוח השוואתי על פי גיל, מין ומוצא - ישראלי, אתיופי ורוסי MA ויגננסקי אפרת ד"ר אברהם לסלוי
2000 פנאי של נוער במתנ"סים MA טל בר-לב לימור ד"ר אברהם לסלוי
1999 דפוסי הקשרים בין מתבגרים דתיים לבין הורים, חברים ומחנכים כסוכני סוציאליזציה לדת MA וינוגרד ג’אן תחיה ד"ר אברהם לסלוי
1996 הקשר בין העדפת ערכים לבין הנכונות לדו קיום בין דתיים לחילוניים והזדהות פוליטית / אידאולוגיות בקרב הנוער MA ואדאס פטר זאב ד"ר אברהם לסלוי
1994 קשר בין רמת שיפוט מוסרי והסתגלות לחיי צבא MA בראל מיכאל ד"ר אברהם לסלוי
1992 זהותם הדתית העצמית של מתבגרים בתנועת "הקיבוץ הדתי" MA אמיד יעקב פרופ' מרדכי בר-לב, ד"ר אברהם לסלוי