English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2013 ויסות עומסים בזיכרון העבודה PhD בודניוק-בוץ, ענת פרופ' שלמה קניאל
2012 מודל לתהליך שיפוט מורכב של מציאות מורכבת PhD ראוכברגר, נירית פרופ' שלמה קניאל
2011 אמונה דתית ומשמעות כקשורים להסתגלות לאירועי חיים לוחצים: מקרה הפינוי הכפוי מגוש קטיף PhD הרשושנים-בריטברט, טל ד"ר אלי שכטר, פרופ' שלמה קניאל
2010 יצירת הומור בהוראה: בחינה מחדשת של התאוריה הרב ממדית ליצירת הומור PhD אינגלס, ורדה פרופ' שלמה קניאל
2009 ההבדלים בין סטטוסי זהות האני ביחס למשמעות בחיים ולרווחה נפשית סובייקטיבית MA אוחנה, דוד פרופ' שלמה קניאל
2009 בנייה ותיקוף מודל למשתנים הקשורים בהסתגלות הורים לילד עם אוטיזם PhD סימן טוב, אילת פרופ' שלמה קניאל
2008 אופטימיות ופסימיות כעמדה: לכידות ויציבות PhD הרפז-אתי, יפעת פרופ' שלמה קניאל
2008 מקונפליקט לפתרון: תהליך השגת הלכידות בזהות היהודית בקרב נשים מתת-קבוצות בישראל PhD שטינברגר, פנינה פרופ' שלמה קניאל
2007 מערכת היחסים בין ובתוך ממדי הדימוי הויזואלי: חיות, שליטה והעדפה PhD הוד-שמר, אורית פרופ' שלמה קניאל
2007 השוואה בין שני מודלים נורמטיביים לקבלת החלטות PhD ליכט, פרח פרופ' שלמה קניאל
2007 דימוי ויזואלי של ה"מופשט" כמסייע ללימוד פיזיקה PhD רוזנפלד, נפתלי פרופ' שלמה קניאל
2006 תהליך קבלת החלטות מטקוגניטיבי של מורים לגבי שלוב תלמידים בעלי צרכים מיחדים MA קלר, אילנה פרופ' שלמה קניאל
2006 תיעוד עקרונות למידה רפלקטיביים כמסייע להעברה חיובית MA שווימר, ליאת פרופ' שלמה קניאל
2005 יציבות מודל מטה קוגניטיבי לקבלת החלטות MA אלירם-פינקוביץ’, אופירה פרופ' שלמה קניאל
2005 סובלנות ומורכבות קוגניטיבית: מאפיינים וקשרים הדדיים PhD שי, אורלי פרופ' שלמה קניאל
2004 הקשר בין מורכבות קוגניטיבית לבין מחשבה מילולית מופשטת MA אונגר, דפנה פרופ' שלמה קניאל
2003 בדיקת תוקף מבנה למורכבות קוגניטיבית MA סינקביץ טלי פרופ' שלמה קניאל
2002 זיהוי אסטרטגיות חיפוש במאגרי מידע אצל מומחים במידענות MA חייט אורנה פרופ' דוד פסיג, פרופ' שלמה קניאל
2001 תקוף מרכיבי הקשב בשלבי ההתפתחות התקינה והלקויה PhD ארזי, שולמית פרופ' שלמה קניאל
2000 אנאלוגיות - בנייה לעומת פתרון והשפעתן על העברה MA בן-עמרם עינת פרופ' שלמה קניאל
2000 תיקוף מודל מטא-קוגניטיבי בקריאה: תחומים, כשרים אינטלקטואליים והישגים PhD גרוס, אריאל פרופ' שלמה קניאל
2000 הקשר בין רמות עומס משתנות לחלוקת משאבים בקריאה MA הוד-שמר אורית פרופ' שלמה קניאל
2000 האומנם מיומנויות קוגניטיביות תלויות תוכן? ראיות מאימון בפתרון משימות אנלוגיה ויצירת העברה חיובית PhD וייס, יצחק פרופ' שלמה קניאל
2000 הקשר בין טיב השיפוט בתנאי אי ודאות והצורך בסגירות קוגניטיבית MA מחול נאוה פרופ' שלמה קניאל
1999 השפעת מידע הקשרי בזיהוי מילים בשתי ההמיספרות המוחיות אצל קוראים דיסלקטים וקוראים מיומנים MA זילבר אהובה פרופ' , פרופ' שלמה קניאל