English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2017 הקשר בין סגנון התקשרות, אמפתיה, שליטה עצמית והערכה עצמית של ההורים לבין איכות חיי נישואיהם ויחסיהם עם הילדים PhD הכהן, איריס פרופ' זהבית גרוס, ד"ר רונן מתתיהו
2016 השימוש בקבוצות תמיכה באינטרנט על ידי מתבגרים, ומידת הקשר ליחסים עם ההורים והחברים, לתחושת השייכות החברתית ולתמיכה החברתית MA לוי-לוין, אילת פרופ' שלמה רומי, ד"ר רונן מתתיהו
2015 תרבות הפנאי של נערות דתיות MA בן חור, שולמית פרופ' שלמה רומי, ד"ר רונן מתתיהו
2014 עמדות של מתבגרים דתיים בנושא דת ואמונה: שינויים בעקבות המסע לפולין MA ויזנפלד, אייל פרופ' שלמה רומי, ד"ר רונן מתתיהו
2013 סוכני חיברות ומניעים הקשורים בבחירת מסלול המשך בקרב תלמידי ישיבות תיכוניות בתום לימודיהם MA כהן, אמיר פרופ' שלמה רומי, ד"ר רונן מתתיהו
2012 הקשר בין סגנונות התקשרות, דימוי עצמי ומיומנויות חברתיות לבין הסתגלות חברתית בקרב ילדים של מהגרים (עובדים זרים) בישראל MA קדושים, ליטל פרופ' שלמה רומי, ד"ר רונן מתתיהו
2010 הקשר בין משתני הרקע, תפיסת דמות התלמיד הרצוי והשימוש בשיטות הערכה שונות לבין שביעות הרצון של המורים בחט"ב בחינוך הערבי MA מג’אדלה, זיאד ד"ר נאוה מסלובטי, ד"ר רונן מתתיהו
2009 השפעת השילוב ב"תעסוקה נתמכת" בקהילה על רמת חייהם של נפגעי נפש בתחומים הרפואי-נפשי, הפסיכולוגי והסוציאלי MA אשכנזי, רוית ד"ר רונן מתתיהו
2008 הורים-מורים והורים שאינם מורים: הבדלים במעורבותם בחיי בית הספר של ילדיהם MA בן-חי, רעיה ד"ר רונן מתתיהו
2008 השתתפות בתוכניות המטפחות מנהיגות צעירה והגורמים הקשורים בה MA דוד, עדי ד"ר רונן מתתיהו
2008 הקשר בין תכנית ההתערבות ללימודי מגדר לבגרות לבין שינויים בעמדותיהם המגדריות של תלמידי בית ספר תיכון MA יהודאי, מירב ד"ר רונן מתתיהו, ד"ר רינה שחר
2008 דימוי עצמי, רמת הסתגלות ואסטרטגית תירבות של תלמידי נעל"ה ותלמידים ילידי הארץ הלומדים באותה מסגרת (ישיבה תיכונית) MA צדוק, יאיר ד"ר רונן מתתיהו
2008 הקשר בין איכות החיים הבית ספרית לבין הכישורים החברתיים של התלמידים בשכבות גיל שונות ובזרמים חינוכיים שונים MA רוזה-זדה, איריס ד"ר רונן מתתיהו
2007 גורמים הקשורים בהתמודדות משפחה עם ילד בעל צרכים מיוחדים MA הלוי-קרן, ליאת ד"ר רונן מתתיהו
2006 הבדלים בין מתנדבים ולא מתנדבים בגיל השלישי MA חלפון, ליאת ד"ר רונן מתתיהו
2006 הקשר בין דימויו העצמי של התלמיד, צבע עורו ומידת הצלחתו במילוי משימות מאוירות במתווכים פדגוגים בעלי צבע עור בהיר או כהה MA כץ, גילי ד"ר רונן מתתיהו
2005 גישות ופעילויות לשעות הפנאי של אנשי מחשבים עובדי חברות הייטק לעומת אנשי מחשבים שעובדים בחברות שאינן הייטק MA חכם, שרית ד"ר רונן מתתיהו
2004 הערכת התוכנית ג"ב (גימלאים בחינוך) ע"פ תפיסת הסגל המקצועי של בתי הספר שהשתתפו בתוכנית והתלמידים MA כנען פלריה, אורלי ד"ר רונן מתתיהו
2004 הקשר בין מניעים ציוניים לאמיים ומניעי תועלת אישית לבין מוטיבציה בבחירת מסלול השרות בצה"ל בחנוך הממלכתי והממלכתי דתי MA רייך שרה ד"ר רונן מתתיהו
2004 דימוי עצמי מקצועי ושחיקה של מורים, עובדי קידום נוער ורכזים MA שימחי ליאת ד"ר רונן מתתיהו
2004 עמדות מורים משלבים מהחינוך המיוחד והרגיל כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות במגזר הערבי MA תאיה, עפאף ד"ר רונן מתתיהו
2003 הגדרת מודל לקליטה לימודית מוצלחת של תלמידים עולים במערכת החינוך בישראל על בסיס מחקר הערכה של מוסדות רשת מופ"ת MA סטואין אלישע ד"ר , ד"ר רונן מתתיהו
2002 השפעת תוכנית "עוז לתמורה" על האלימות בקרב תלמידי כתות י’ MA ברוקס ניצן ד"ר , ד"ר רונן מתתיהו
2002 מערבות הורים בבית הספר ותחושת האחריות של הורים עולי אתיופיה לילדיהם לעמת הורים ילידי הארץ MA טקה דני ד"ר רונן מתתיהו
2002 דימוי עצמי מקצועי של מורים והקשרו לסגנון ניהול ולמשתנים סוציו-דמוגרפיים של המורה MA כהן אורית (זעפראני) ד"ר רונן מתתיהו