English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2013 עיתון הילדים "דבר לילדים" ככלי חינוכי ערכי בעשור הראשון למדינה במבט משווה לעיתונות הילדים של העשור האחרון PhD מרב, ליאת פרופ' יעקב עירם, פרופ' דבורה קורט
2010 הכשרת מורים לחינוך מוסרי במכללות לחינוך בישראל PhD בוזגלו אהרן פרופ' יעקב עירם, ד"ר נאוה מסלובטי
2010 ממכללה לאוניברסיטה: מכללת יהודה ושומרון באריאל (1982-2007): סוגיה בלגיטימציה אקדמית PhD זליקובסקי-כץ, דנה פרופ' יעקב עירם
2010 גישות קוריקולאריות של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות PhD לוי, ליאורה ד"ר , פרופ' יעקב עירם
2008 החינוך לרב-תרבותיות בהכשרת מורים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל PhD גלדי-ויצמן, בינה פרופ' דבורה קורט, פרופ' יעקב עירם
2007 תפקידה של המערכת הבית ספרית הדרוזית בעיצוב אישיותם, זהותם ורמת האזרחות של תלמידיה: חקר מקרה אתנוגראפי בשני בתי ספר תיכוניים דרוזיים PhD עבאס, רנדה פרופ' דבורה קורט, פרופ' יעקב עירם
2006 תהליכי תירבות והסתגלות ללימודים ולחברה של מתבגרים יוצאי אתיופיה בכפרי הנוער הממלכתי דתי PhD שטרית, אלי פרופ' יעקב עירם, ד"ר נאוה מסלובטי
2005 דילמות בהקניית ידע והבנה פוליטיים במערכת החינוך הממלכתית בישראל PhD וורמן, הלל פרופ' יעקב עירם
2005 המכלול בחינוך הגבוה: תהליכי שינוי קונצפטואליים ומבניים בהשכלה הגבוהה בישראל (2000-1975) PhD פסלר, עליזה פרופ' יעקב עירם
2003 מגמות ההתפתחות של המכללות האזוריות והשלכותיהן על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל PhD דוידוביץ, ניצה ד"ר , פרופ' יעקב עירם
2002 דפוסי החינוך לגיל הרך ביפן בסוף המאה העשרים (1980-2000) MA טולדנו עדה פרופ' יעקב עירם
2001 תמורות בתכניות הלימודים במדעי החינוך של מסלול בית הספר היסודי במכללות להכשרת מורים - על רקע שינויים בחברה הישראלית (1970-2000) PhD שגריר, לאה פרופ' יעקב עירם
2000 תנועת הנוער העברית "עזרא" - תורה, לאומיות וחלוציות (תרצ"ו-תשמ"ח, 1936‏-1988) PhD נבון, חיים פרופ' יעקב עירם, פרופ' מרדכי בר-לב
1999 מימדי שוני בקריאה: מטרה, תיהלוך ותוצר כפונקציה של תחומי דעת שונים אצל קוראים מומחים PhD איזנהמר, מאירה פרופ' יעקב עירם, פרופ' זכריה דור שב
1998 התערבות חינוכית לגיבוש זהות יהודית אישית וקולקטיבית בחברה דמוקרטית MA שכטר מרים פרופ' יעקב עירם
1995 הצטרפות הסתדרות המורים להסתדרות העובדים הכללית MA אבן-שושן רותי פרופ' יעקב עירם
1994 תמורות בחנוך הקדם צבאי בתקופת הישוב ובמדינת ישראל 1918-1993 MA שקד בלה פרופ' יעקב עירם
1991 מערכת החינוך ביפן המודרנית ומרכזיותה בחברה MA ערן שרה פרופ' יעקב עירם
1989 התפתחות מערכת החינוך בגיל הרך בישראל - תמורות וחידושים בקונספציה ובתכנים בשנים 1950-1980 MA שולמן מלכה פרופ' יעקב עירם
1987 בעיות חינוך וחברה בראי העתונות היומית בארץ-ישראל בשנים 1919-1928 MA כץ זיוה פרופ' יעקב עירם
1986 הפנומנולוגיה של למידה פעילה - אבחון דגמים של למידה פעילה ותוצריהם על פי מערכת רכיבים לאפיון למידה פעילה <מראל"פ> PhD גלובמן, רבקה פרופ' יעקב עירם
1986 הפמיניזם ושיוויון המינים בחינוך בישראל MA כהן אורה פרופ' יעקב עירם
1985 המורה העברי-לאומי בתקופת העליה הראשונה : תרמ"ב-תרס"ג MA קרים שושנה פרופ' יעקב עירם
1984 ישראל בלקינד וקרית ספר: פרק בתולדות החינוך העברי בארץ-ישראל, תרס"ג-תרפ"ט <1903-...<1928 MA תרשיש צבי פרופ' יעקב עירם
1983 תולדות הגימנסיות העבריות בקובנה בין שתי מלחמות העולם <1918-1940> MA אלכסנדרוב לאה פרופ' יעקב עירם