English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 השפעות סמנטיות על עיבוד מורפולוגי סמוי ומפורש : השוואה בין קוראים תקינים לקוראים עם דיסלקציה MA מרטון, רעות פרופ' רחל שיף
2020 תרומת פידבק לתהליכי למידה סטטיסטית באופנות השמיעתית, תוך הבחנה בין למידה סמויה ללמידה מפורשת : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה לקוראים שהתפתחותם תקינה MA סטר, גלית פרופ' רחל שיף
2019 השפעת רמת המפורשות במטלת למידת דקדוק מלאכותי באופנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מאייתים חלשים ומיומנים MA גלעד פטראנו, רותם ד"ר שני קחטה, פרופ' רחל שיף
2019 למידה סטטיסטית סמויה ומפורשת במטלת דקדוק מלאכותי : השוואה בין קוראים בוגרים בעלי התפתחות תקינה לבין קוראים בעלי דיסלקסיה MA ואזנר, יפעה פרופ' רחל שיף
2018 תפקודים ניהוליים והשפעתם על היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות : השוואה בין ילדים עם לקות שפה לילדים עם התפתחות תקינה בגילאי הגן MA אוחיון, יפעת פרופ' רחל שיף
2018 למה קשה לי להיות חבר בעת משחק? : השוואת תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובעת קשר חברי בקרב ילדים עם ADHD וילדים בעלי התפתחות תקינה PhD ליפשיץ, שרון פרופ' רחל שיף, ד"ר רוני גבע
2018 השפעות סמנטיות על ידע מורפולוגי סמוי ומפורש בקרב קוראים : השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי נמוך למיצב בינוני-גבוה MA קיאסי-לבל, מלי פרופ' רחל שיף
2018 רכישה של מיומנות קוגניטיבית בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז MA קירשטין סער, עדי פרופ' , פרופ' רחל שיף
2018 כתיב אותיות הפונקציה בעברית בקרב תלמידים דוברי עברית בישראל MA רוזנשטוק, שלומית פרופ' רחל שיף
2018 התפתחות יכולת הרפרור : השוואה בין ילדים בעלי ליקוי שפתי ובין ילדים בעלי התפתחות שפתית תקינה MA שחם, עליזה פרופ' רחל שיף
2018 תהליכי עדכון בעקבות מידע סותר בטקסט נרטיבי : מידת נגישות הקורא אל המידע הקודם MA שפירא, סיון פרופ' רחל שיף
2017 למידת רצף ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים : השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית לקוראים תקינים MA דוידוביץ’, טלי פרופ' , פרופ' רחל שיף
2017 בחינת התפיסה הגלובלית והלוקאלית במודליות הוויזואלית והאודיטורית : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים עם הפרעת קשב MA חבה, לימור פרופ' רחל שיף
2017 התפתחותו של הידע הלקסיקלי, המורפו-לקסיקלי והמורפולוגי : השוואה בין מיצב בינוני-גבוה למיצב נמוך MA עמית, אדוה פרופ' רחל שיף
2017 רכישת חוקי דקדוק מלאכותי בקרב מבוגרים המתקשים ברכישת אנגלית כשפה זרה MA פריד, נוי ד"ר שני קחטה, פרופ' רחל שיף
2017 השפעת הדיגלוסיה על התפתחות המודעות הפונולוגית והמורפולוגית ועל יכולת קריאת מילים מנוקדות ולא מנוקדות בשפה הערבית : השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי בינוני-גבוה ומיצב נמוך PhD שחברי-קאסם, עביר ד"ר אלינור סאיג-חדאד, פרופ' רחל שיף
2017 המנגנונים הקוגניטיביים הנומריים והכלליים העומדים בבסיס הידע החשבוני בקרב בעלי התפתחות תקינה ובבסיס שני פרופילים של בעלי דיסקלקוליה PhD שר-אבי, אורנה פרופ' אבישי הניק, פרופ' רחל שיף
2016 השפעת הדיגלוסיה בעברית על יכולת הקריאה, היכולת הלשונית ויכולת עיכוב תגובה במסגרות תלמוד תורה בכתה א MA ויסברד, קרן פרופ' רחל שיף
2016 קשר בין טיפול בקרינה מייננת בגיל צעיר לבין יכולות קוגניטיביות ויכולות אורייניות בבגרותם המאוחרת בקרב "ילדי גזזת" MA חובב, שושנה פרופ' רחל שיף, פרופ' סיגל סדצקי
2016 בחינת תהליכי העברה (transfer) בלמידה סטטיסטית, באמצעות מטלת העברה בדקדוק מלאכותי, תוך הבחנה בין גירוי מילולי לגירוי בלתי מילולי : השוואה בין קוראים בוגרים בעלי דיסלקסיה לקוראים בעלי התפתחות תקינה MA כהן, הדר פרופ' רחל שיף
2016 היבטים מילוניים והתפתחותיים של א’ וה’ כאותיות שורש במערכת הפועל בעברית : מחקר פסיכולינגוויסטי PhD לוי-שמעון, שני פרופ' דורית רביד, פרופ' רחל שיף
2016 למידת רצף, קונסולידציה ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים בעלי התפתחות תקינה MA רולסמך, אמיר פרופ' רחל שיף
2016 האם קוראים עם דיסלקציה סובלים מלקות בהבנת הנקרא מעבר ללקות שלהם בקריאה? יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה אצל קוראים עם דיסלקציה MA רייכלסון, שיר ד"ר מני יערי, פרופ' רחל שיף
2015 למידת דקדוק מלאכותי באפנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מבוגרים עם דיסלקסיה לקוראים תקינים MA אטלן, קרין פרופ' רחל שיף
2015 ‫האם דיסלקציה התפתחותית נובעת מלקות חזותית-קשבית? : עדויות ממשימות זיהוי חזותי של מחרוזות סמלים MA איסר, מיכל ד"ר מני יערי, פרופ' רחל שיף