English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 השפעת השיח הכיתתי בשתי שיטות הוראה (פרונטלית ובקהילות למידה) על הישגי התלמידים, תפיסת הסביבה הלימודית, מטרות הישג אישיות ותחושת השתייכות בית ספרית של תלמידים בחטיבת הביניים PhD ברודר, רונית ד"ר מרים אלפסי, ד"ר חנה שחר
2014 קשרים בין סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית לבין תפיסות ערכיות של מורים ושל תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בישראל PhD מלכה, דפנה ד"ר חנה שחר
2014 הקשר בין משתני רקע של תלמידים ומורים וסוגי בתי ספר לבים תחושת מסוגלות המורה, תחושת מסוגלות קולקטיבית של מורים וסיפוקם מהעבודה MA שולמן, גלינה ד"ר חנה שחר
2013 שמונה כוחות מוטיבציוניים לניבוי כוונת עזיבה של מורים : שיפור והרחבה של המודל האינטגרטיבי ה"מסורתי" : ניתוח משוואות מבניות PhD דוד, אלי ד"ר חנה שחר
2012 הקשר בין עמדות מורים (פתיחות ושמרנות), דרכי התמודדות של מורים עם דילמות חברתיות ומוסריות והערכת הישגי תלמידים לבין תפיסת דמות התלמיד הרצוי בבית הספר היסודי הערבי MA בשארה, ניבין ד"ר חנה שחר
2012 לכידות משפחתית, דתיות והתנהגויות סיכון בקרב בני נוער נורמטיביים דתיים, וחילוניים MA חסין, ספי ד"ר חנה שחר
2012 הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות של מורים על ידע, למידה והוראה, אינטליגנציה וטבע האדם ובין התנהגויות ההוראה שלהם במצבי קושי וכישלון של תלמידים בכיתות מב"ר PhD עובדיה, טלילה ד"ר אביגיל ינון, ד"ר חנה שחר
2011 עומס מידע, לחץ זמן ודפוסי הארגון כפי שנתפסים בקרב בעלי תפקידים שונים בבית הספר PhD חן-לוי, תמר ד"ר חנה שחר
2011 תפיסת האקלים, חרדה, דימוי עצמי והישגים לימודיים, אצל תלמידים העוברים מלמידה חדשנית בבית הספר היסודי ללמידה מסורתית בחטיבת הבינים PhD פינקלשטין, הלית פרופ' יוסף קליין, ד"ר חנה שחר
2010 השפעתם של איכות ההוראה, שביעות הרצון ותחושת השייכות על רמת הסיכון לנשירת תלמידים מבית-הספר היסודי עד בית-הספר התיכון PhD מגן-נגר, נגה ד"ר חנה שחר
2009 הקשר בין תפיסת האקולוגיה הבית-ספרית לבין תפיסת מימדים של אלימות בקרב תלמידים, מורים והורים בבתי-ספר יסודיים PhD בן-צור-שנידר, רונית ד"ר חנה שחר
2009 סוג בית הספר וסגנון מנהיגות המנהל כחוזים תחושת העצמה ומחויבות ארגונית ותפקידו של השיתוף בקבלת החלטות כמתווך ביניהם PhD הופמן, הודיה ד"ר חנה שחר
2009 השפעת מבנה הטיול השנתי על תפיסות ערכיות בקרב תלמידי חטיבה עליונה MA מילוא-אלוני, אורלי ד"ר חנה שחר
2008 שימוש בתכנית גישור כאמצעי להפחתת אלימות, להעלאת הדימוי העצמי ולהקטנת תחושת הבדידות בקרב תלמידי חטיבות הביניים PhD ברוקס, נצן ד"ר חנה שחר
2008 תפיסת בית הספר על ידי התלמידים, רקע חברתי-כלכלי ודמוגרפי ומרכיבי סיכון לנשירה: השוואה בין תלמידים יהודים וערבים בישראל MA לוי, אהרונה ד"ר חנה שחר
2008 הקשר בין תפיסת מסוגלות עצמית של היועץ החינוכי לבין תפיסת מומחיותו בעבודה על ידי הצוות החינוכי MA סתיו, סיסי ד"ר חנה שחר
2007 גישור עולים, רב תרבותיות ורגשי שייכות והסתגלות של תלמידים ממוצא אתיופי בבתי הספר MA גרימברג-זהבי, עינת ד"ר חנה שחר
2007 למידה בינתחומית, אקלים כתה ועמדות וקשרים בין תלמידים בעלי רקע חברתי תרבותי שונה בבתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים MA כהן, אילנית ד"ר חנה שחר
2006 למידה שיתופית, כמות הכתיבה ואיפיונים דקדוקיים-סגנוניים אצל תלמידים בחטיבות ביניים רב תרבותיות MA איתן, תמר ד"ר , ד"ר חנה שחר
2006 תפיסת פרופיל ארגוני של בית הספר בקרב צוותי ניהול, מחנכים ומורים מקצועיים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות: האם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים? MA חן-לוי, תמר ד"ר חנה שחר
2005 מאפיינים של בית-הספר ושיפור בהישגים בתחומי למידה בסיסיים בהבנת הנקרא ובמתמטיקה של תלמידים בחינוך המיוחד במגזר היהודי והערבי PhD בשארה, סאיד חסין ד"ר חנה שחר
2005 פרופיל ארגוני של בית הספר ותפיסת האקלים והתרבות הארגונית בקרב ההנהלה, מחנכים ומורים מקצועיים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים MA מירסקי, אסתר ד"ר חנה שחר
2005 שביעות רצון, תחושת אוטונומיה ושיתוף בקבלת החלטות כיתתיות ובית ספריות אצל מורים בבתי ספר בניהול עצמי לעומת בתי ספר רגילים MA עמר, נגה ד"ר חנה שחר
2003 הקשר בין למידה בקהילה לבין תפיסת אקלים הכיתה ואיכות הכתיבה של תלמידים בחטיבת ביניים MA מישר מיכל ד"ר חנה שחר
2002 לימוד בינתחומי בקבוצות חקר ותפיסת איכות החיים בבית הספר על ידי תלמידי כיתות ט’ MA לילך, כרמית ‬ ד"ר חנה שחר