English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
1998 עמדות הורים ביחס לילדם הרב-נכותי בהשפעת חשיפת ילדם לערוץ תקשורת חלופית MA חוקת חני ד"ר , פרופ' שמעון סימפסון
1992 הזיקה שבין זכירה קטגורילית לבין חשיבה קטגורילית אצל ילדים המאובחנים כלקויי למידה PhD פלק, ברכה פרופ' שמעון סימפסון
1991 השפעתן של שתי תכניות העשרה לגיל הרך על מיומנויות למידה PhD ישי, עדה ד"ר , פרופ' שמעון סימפסון
1985 השוואת תלמידי החינוך המיוחד בחטיבת-הביניים העמלנית ובחטיבת-הביניים האינטגרטיבית בתחומים אישיותיים, הישגיים וחברתיים: <תחום גדולי MA יעקובי שלום פרופ' שמעון סימפסון
1984 הוראת הקריאה העברית בארץ ישראל : ניתוח ביקורתי של התפתחותה, בעיותיה, שיטותיה והישיגיה PhD גיליס, מרים פרופ' שמעון סימפסון
1977 המרכיב המוטורי והמרכיב הויזואלי בתהליך הכתיבה MA אברמוביץ נעמי פרופ' שמעון סימפסון
1976 תנודתיות בתפקודי תפיסה וקריאה אצל ילדים בעלי לקויי למידה MA אביעזר יערה פרופ' שמעון סימפסון
1975 המסגרת המתאימה ביותר לתלמידים הזקוקים לחינוך מיוחד MA סרוסי נסים פרופ' שמעון סימפסון