תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2016 הגדרת מצב נפשי כפיקוח נפש MA ולד, יהודה ד"ר ארי זיבוטופסקי
2016 הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף קווי PhD וקסמן, פרחיה תמר פרופ' מיכל ציון, ד"ר רונית רם צור
2016 "תיאוריית ההשקעה הרגשית" בהוראה : השפעת ותק המורה, גיל התלמידים ורמת השחיקה של המורה, על תפיסתו את הכללים הקשורים בהפגנת רגשות בבית הספר ועל יישום של טכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה MA זרצקי, רחלי פרופ' יעקב כץ
2016 ‫הקשר בין תפיסות אקלים בית-ספרי לבין מעורבות באלימות, התנהגויות סיכון ונשירה סמויה : ניתוח משווה בין תלמידים ערביים ויהודיים בישראל PhD חג’אזי, חאלד פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 קשר בין טיפול בקרינה מייננת בגיל צעיר לבין יכולות קוגניטיביות ויכולות אורייניות בבגרותם המאוחרת בקרב "ילדי גזזת" MA חובב, שושנה פרופ' רחל שיף, פרופ' סיגל סדצקי
2016 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית ולמידה משתפת לביצועי חקר דינמי ואינטראקציות מורה-תלמיד הבאים לידי ביטוי בפורומים מתוקשבים התומכים בלמידת חקר סביבתית MA חזות-קבסה, אודליה פרופ' מיכל ציון
2016 נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בתקופת ההתבגרות והבגרות בקרב בעלי מגבלה שכלית בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה : שלושה נתיבים אפשריים: לקוי, מקביל או מתמשך PhD חן, אירית פרופ' , פרופ' חפציבה ליפשיץ
2016 בניית מודל רב ממדי של מוסריות PhD חנין, ג’ני פרופ' יעקב כץ
2016 פייסבוק כביטוי ל’אני אפשרי’ MA טורנר, מיכל פרופ' דבורה קורט
2016 יכולת מרחבית ‬(אנגלית) PhD טרגין, דורית פרופ' דוד צוריאל
2016 הקשר בין מאפייני יועצת בית הספר לבין נכונות תלמידים לפנות לעזרתה בעקבות אלימות מצד ההורים MA יעיש, חנית חנה פרופ' יעקב יבלון
2016 סמלי בתי ספר כמשקפים מדיניות מוצהרת ומדיניות בפועל: תפיסות מנהלים MA יפתח, גבע פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 בחינת תהליכי העברה (transfer) בלמידה סטטיסטית, באמצעות מטלת העברה בדקדוק מלאכותי, תוך הבחנה בין גירוי מילולי לגירוי בלתי מילולי : השוואה בין קוראים בוגרים בעלי דיסלקסיה לקוראים בעלי התפתחות תקינה MA כהן, הדר פרופ' רחל שיף
2016 תפקידי המורים בתהליך עיצוב זהותם של מתבגרים כפי שהם משתקפים בסיפורי החיים של סטודנטים לתארים מתקדמים MA כהן, נגה ד"ר אלי שכטר
2016 הקשר שבין תפיסת המרחק הסובייקטיבי מהמוות לבין מורכבות רגשית ומורכבות קוגניטיבית : מודל אינטגרטיבי PhD כהן-פרידל, שרה פרופ' יעקב יבלון, פרופ' עמית שרירא
2016 שינויים התנהגותיים בזמן מחלה עם חום בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי MA לב, רבקה ד"ר לידיה גביס, פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר שחר שפר
2016 מאפיינים של שיתוף פעולה בין צוותים חינוכיים ובין צוותים טיפוליים בגני תקשורת עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי : חקר מקרה MA לבל, גל פרופ' נירית באומינגר, פרופ' דבורה קורט
2016 הקשר בין המיצב הסוציו-אקונומי של האזור בו נמצא מעון-היום ומשתנים דמוגרפיים של הורי הילדים המתחנכים במעון לבין איכות המעון MA לוי, אורי פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 טיפול בפסיכודרמה מנקודת מבטם של מתבגרים MA לוי, רונית פרופ' אריק כהן, ד"ר ניר מדג'ר
2016 המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל PhD לוי-גזנפרנץ, טניה פרופ' יוסף קליין, פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2016 השימוש בקבוצות תמיכה באינטרנט על ידי מתבגרים, ומידת הקשר ליחסים עם ההורים והחברים, לתחושת השייכות החברתית ולתמיכה החברתית MA לוי-לוין, אילת פרופ' שלמה רומי, ד"ר רונן מתתיהו
2016 היבטים מילוניים והתפתחותיים של א’ וה’ כאותיות שורש במערכת הפועל בעברית : מחקר פסיכולינגוויסטי PhD לוי-שמעון, שני פרופ' דורית רביד, פרופ' רחל שיף
2016 הקשר בין סגנון הורות של אמהות, איכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן ויכולת ההבנה הרגשית של ילדיהן בגילאי גן, כפי שבאה לידי ביטוי בהבעה מילולית ובהבנה של מבעי פנים מאוירים MA לויבצקי, מיכל ד"ר אריאלה וניאל, פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 חינוך ילדים של זוגות מעורבים דתיים - וחילונים (אנגלית) PhD לוריא, אלה פרופ' יעקב כץ
2016 מוטיבציה בסביבת בית הספר: לימודים או חברים? : בחינת מטרות הישג לימודיות ומטרות הישג חברתיות לאורך שנת לימודים בקרב ילדי כיתה ו MA לייט, הדס ד"ר ניר מדג'ר