פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס: ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר וש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו : אלף שנות יצירה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס - ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר, ןש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו (עמ' 397-413). רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כהן,  א"ה (2012)

ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכים), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). תל אביב : רסלינג

 

כהן, א"ה (2012)

ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכות), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). הוצאת רסלינג 

כהן, א"ה (2008).

זהות יהודית, ערכים ופנאי. תל-אביב: מרכז קלמן, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.

כהן, א"ה (2008).

ניתוח מבני של "העמים השורדניים" של ספייסר. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ'  115-132). רמת-גן: FTA.

כהן, א"ה (2008)

סטודנטים יהודים צרפתיים בישראל : ניתוח מבני של ערכים. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ' 186-197). רמת-גן: FTA.

כהן, א"ה (2007).

גישות מתודולוגיות בחקר החינוך הבלתי פורמלי. בתוך ש' רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 165-184). ירושלים: מגנס.