פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

רנד, י'  ושקולניק, ד' (עורכים). (2009) .

 סגנונות קיום: היבטים עיונייים מדעיים ויישומיים. תל אביב : מכון מופ"ת : תלפיות

 

רנד, י' (2009).

סגנונות קיום (Models of Existence): הנטייה "להיות" ( to be), הנטייה "שיהיה לי" (to have) והנטייה "לעשות" ( to do ). בתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים), סגנונות קיום (41-94).  [תל אביב] : מכון מופ"ת : תלפיות

שקולניק, ד' ורנד, י' (2009)

סגנונות הקיום: שלושה נרטיבים מדגימים. מתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים), סגנונות קיום (159-181).  [תל אביב] : מכון מופ"ת : תלפיות

רנד, י' (2006)

יוסף גלנץ : תורת האישיות במבחן הביקורת. בתוך שוורץ, ד' (עורך). אוניברסיטת בר-אילן - מרעיון למעש ב' (עמ' 275-284). רמן-גן : אוניברסיטת בר-אילן

רנד, י' (2006)

המשפחה - אימפליקציות חינוכיות: הרהורים תיאורטיים ומעשיים. תלפיות: שנתון המכללה, 161-167

רנד, י' (2002)

אני ושורשי. תלפיות: שנתון המכללה, תשס"א-תשס"ב, 15-25

רנד, י' (2002)

השואה - היבטים אישיים וכלליים. תלפיות: שנתון המכללה , תשס"א-תשס"ב, 26-37

 

רנד, י' (2001)

עץ החיים מול עץ הדעת - שילוב וניגודים. מים מדליו , 2000/01, 213-232

 

רנד, י' (2001)

שאול בן קיש - טרגדיה של אדם ומלךמים מדליו , 2000/01, 117-148

 

רנד, י' (1999)

יואב בן צרויה ובית דודמים מדליו , 1998/99, 27-45