פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

שופר אנגלהרד, ע', קליין, פ' ויבלון, י' (2016)

איכות הטיפול בבית ובמעון והתנהגות חברתית בגיל הרך. מגמות, נ(3), 216-238

קליין, פ"ש וגבעון, ד' (עורכות), (2013)

קשב וריכוז בגיל הרך: מבט רב-תחומי. אבן יהודה : רכס

סגל-דרורי, א', קורת, ע',  שמיר, ע'  וקליין, פ"ש (2010)

האם ספרים אלקטרוניים מקדמים ניצני קריאה? בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי וי' יאיר (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : כנס צ'ייס [החמישי] למחקרי טכנולוגיות למידה (153-161). רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס

קליין, פ"ש וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010)

,ביחד ולבד,שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. רמת-גן : רכס הוצאה לאור. 

סובלמן-רוזנטל, ו', ביטון, א' וקליין, פ"ש (2009)

שביעות רצון של הורים לילדים עם תסמונת דאון ממסגרות חינוך מיוחדות לעומת שביעות רצונם משילוב במסגרות חינוך רגילות. מגמות,מו (1-2), 419-438

קליין, פ"ש ויבלון, י"ב (עורכים) (2008).

ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך. ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים.

קליין, פ"ש (2008).

מאפייני האינטראקציה החינוכית התיווכית והשפעותיהם על ילדים בגיל הרך. בתוך פ"ש קליין וי"ב יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 91-113). ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים.

קליין, פ"ש, רוזנפלד-קרפט, ר' ושוחט, צ' (2008).

פרידות קטנות. אבן יהודה: רכס.

 סובלמן-רוזנטל, ו'  וקליין, פ"ש (2003).

תהליך התפתחות התקשורת של תינוקות עם תסמונת-דאון בהשוואה לתינוקות רגילים:

 תהליך אטי או תהליך שונה? מגמות, 42 (4), 585-600

קליין,פ"ש וגבעון, ד'  (2003)

 חלונות לעולם: אמנות ומדע להעשרה החוויה הלימודית בגיל הרך. תל-אביב : רמות – אוניברסיטת תל-אביב