פרופ' עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה

                                 

טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה: התפתחות תקינה ולקויות

 77-474-01

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:  תשע"ח                   סמסטר:   א+ב                     היקף שעות:  4

           

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הסמינריון יעסוק בחקר שימוש בטכנולוגיות מגוונות, המשמשות לקידום כישורים שונים של ילדים בכלל ושל ילדים עם צרכים מיוחדים בפרט. נתמקד בפיתוח אקטיבי, הערכה ומחקר של יישומים טכנולוגיים במערכת החינוך הן בגיל הרך והן בגילאי ביה"ס.

במהלך הסמינריון נציג מחקרים שנעשו בנושא, ונציין סוגיות תיאורטיות משמעותיות בתחום תוכניות התערבות טכנולוגיות, תוך קריאת מאמרים ביקורתית. בהתבסס על סוגיות אלה, יחקרו המשתתפים קשרים בין משתנים של הלומדים וסביבתם לבין יישומים טכנולוגיים שונים, במטרה לקדם שפה, חשיבה ולמידה. כמו כן, נכיר טכנולוגיות חומרה ותוכנה, המשמשות ככלי עבודה בחינוך הרגיל והמיוחד.

במהלך הסמינריון יכירו הסטודנטים כלי אבחון, שיטות ודרכי התערבות בסיוע טכנולוגי למימוש הפוטנציאל של הילד, כמו גם הקניית מיומנויות מתוקשבות וממוחשבות. הסטודנטים ילמדו עקרונות לכתיבת עבודה מדעית ויקבלו הדרכה לכתיבת העבודה הסמינריונית אותה יגישו בסיום השנה.

 

ב. תוכן הקורס:

נושאים

 • מונחים והגדרות בתחום הטכנולוגי בלמידה
 • שילוב המחשב בהוראה בחינוך הרגיל והמיוחד
 • סוגיות תיאורטיות בתוכניות התערבות המשלבות טכנולוגיה
 • טיפוח החשיבה בעזרת טכנולוגיה
 • קידום כישורי שפה בעזרת טכנולוגיה
 • שיפור הלמידה בסביבות טכנולוגיות
 • היבטים מחקריים של תכניות התערבות ממוחשבות קיימות לפי מחוונים מהימנים
 • טכנולוגיות סיוע
 • חשיפה והתנסות בלומדות מתחומי דעת שונים
 • פיתוח עצמי של יישומים טכנולוגיים
 • יישום עקרונות לקידום כשרים שונים של הילד בתוכניות התערבות טכנולוגיות
 • מבנה עבודה ומחקר מדעי
 • שלב ההיערכות: גיבוש שאלת מחקר, חיפוש ביבליוגרפי, סקירת ספרות וכללי הכתיבה המדעית
 • רציונל ומתודולוגיה: השערות ושאלות המחקר, בחירת המדגם, מכשירי מדידה, איסוף ארגון וניתוח הנתונים
 • אופן ההצגה והדיון בממצאים

 

    מהלך השיעורים: חלק מהשיעורים יועברו במליאה וחלק בקבוצות על פי נושאי הסמינריון.

 

   סמסטר  א'

סמסטר א' יוקדש להצגת מספר נושאים תיאורטיים הרלבנטיים לנושאי הסמינריון. בנוסף, נכיר טכנולוגיות שונות, המשמשות ככלי עבודה בחינוך הרגיל והמיוחד, נלמד לשפר אמצעים טכנולוגיים קיימים ונפתח חדשים.

במהלך הסמסטר יגבשו הסטודנטים שאלת מחקר ויבנו את הרקע התיאורטי לעבודתם. כל סטודנט יציג את נושא המחקר תוך התמקדות במאמר עדכני.

 

סמסטר ב'

סמסטר ב' יוקדש לליווי ביצוע המחקר וכתיבת העבודה הסמינריונית. ייערכו פגישות אישיות וקבוצתיות. בסוף הסמסטר כל סטודנט יציג את המחקר שערך.

 

ג. חובות הקורס:

 • נוכחות חובה
 • השתתפות פעילה
 • הצגת נושא המחקר תוך התמקדות במאמר עדכני
 • הגשת סקירת ספרות עד סוף סמסטר א'
 • ביצוע מחקר מקורי
 • הצגת עבודת המחקר בסוף סמסטר ב

 

 מרכיבי הציון הסופי:  

 • סקירת ספרות מחקרית והצגת מאמר בכיתה: 10%
 • הגשת סקירת ספרות עד לסוף סמסטר א': 20%
 • הצגת עבודת המחקר בסוף סמסטר ב': 5%
 • הגשת עבודה סמינריונית: 65%

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

בייט-מרום, ר' (2001). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000559211) (חינוך 300.72  ביט)

חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 321-356). חיפה: אחוה. (001163073)

עדן, ס' (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך ט' מוסט וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים (כרך ב', עמ' 383-346). תל אביב: מכון מופ"ת. (2387399)

עשת, י' (2006). עקרונות בעצוב ובנתוח של סביבות למידה ממחשבות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001117543) (חינוך 371.334 עשת) (עותק אלקטרוני 001184130)

קורת, ע' ושמיר, ע' (2010). הספר האלקטרוני ככלי לקידום ניצני אוריינות: עדויות ממחקר בקרב ילדים דוברי עברית. אוריינות ושפה, 3, 71-90. (001217912)

קניאל, ש' (1997). כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה. תל אביב: דקל. (000326603) (חינוך 378.242  קני)

Bouck, E. C., & Flanagan, S. (2009). Assistive technology and mathematics: What is there and where can we go in special education. Journal of Special Education Technology, 24(2), 17-30. (001164365)

Cerezo, E., Marco, J., & Baldassarri, S. (2015). Hybrid games: Designing tangible interfaces for very young children and children with special needs. In A. Nijholt (Ed.), More playful user interfaces, gaming media and social effects (pp. 17-48). Singapore: Springer Science and Business Media. Retrieved from  http://webdiis.unizar.es/~jmarco/files/329899_1_En_2_Chapter_OnlinePDF.pdf

Eden, S. (2008). The effect of 3D virtual reality on sequential time perception among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 23(4), 349-363. (002369710)

Eden, S., & Betzer, M. (2011). Three-dimensions vs. two-dimensions intervention programs: The effect on the mediation level and behavioral aspects of children with intellectual disability. European Journal of Special Needs Education, 26(3), 337-353.  (002369710)

Eden, S., & Heiman, T. (2011). Computer mediated communication: Social support for students with and without learning disabilities. Educational Technology and Society, 14(2), 89-97. (000571132)

Eden, S., Shamir, A., & Fershtman, M. (2011). The effect of using laptops on the spelling skills of students with learning disabilities. Educational Media International, 48(4), 249-259. (000445064)

Ingber, S., & Eden, S. (2011). Enhancing sequential time perception and storytelling ability among deaf and hard-of-hearing children. American Annals of the Deaf, 156(4), 391-401. (000117795)

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. Educ Inf Technol (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899.

Istenic Starcic, A. & Bagon, S. (2013). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/bjet.12086 (000137317)

Passig, D., & Eden, S. (2010). Enhancing time-connectives with 3D Immersive Virtual Reality (IVR). Journal of Educational Computing Research, 42(3), 307-325. (000117501)

Qing, L., & Xin, M. (2010). A meta-analysis of the effects of computer technology on school students’ mathematics learning. Educational Psychology Review, 22(3), 215-243. (000445111)

Shamir, A., Korat, O., & Shlaffer, I. (2011). The effect of activity with e-book on vocabulary and story comprehension: A comparison between kindergarteners at risk for LD and typically developing kindergarteners. European Journal of Special Needs Education, 26(3), 311-323. (002369710)

Shamir, A., & Margalit, M. (Eds.). (2011). Technology and students with special educational needs: New opportunities and future directions. London: Routledge. (001219531) (חינוך 371.90246 TEC)

Smith, S., & Okolo, C. (2010). Response to intervention and evidence based practices: Where does technology fit? Learning Disability Quarterly, 33(4), 257-272. (000517960)