תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 בין אקלים פוליטי לתהליכי קבלת החלטות תקציביות : חקר המקרה של השינויים בתקציב החינוך בישראל PhD וולף, רועי פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2022 רשתות חינוך בישראל במבחן היעילות : מחקר השוואתי עם בתי ספר שאינם מאוגדים ברשתות PhD בן טולילה, אברהם פרופ' חבר יוסף קליין
2022 שילוב מורים בעלי כישורים גבוהים וחסרי הסמכה בהוראה בבתי ספר יסודיים, בהתאם לתפיסתם של מורים מצטיינים MA זראד, הודיה פרופ' חבר יוסף קליין
2022 פיתוח מודל הערכה לחינוך הערכי בבתי ספר תיכונים במערכת החינוך הממלכתית בישראל PhD שריר, עשהאל פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2021 תיאום ידע בצוות בית הספר והשלכותיו על תפקוד הצוות‏ MA קצבורג, אתי פרופ' חבר יוסף קליין
2020 ניידות מורים תוך בית ספרית : חקר התופעה, גורמיה ותוצאותיה MA איצקוביץ, רחל פרופ' חבר יוסף קליין
2019 טשטוש גבולות הזמן המוקצה לעבודה ולמשפחה בקרב מורות בחינוך היסודי בישראל : גורמיו והשלכותיו MA מעודה, מעיין פרופ' חבר יוסף קליין
2018 יחסי הגומלין בין מחויבות לעבודה ולמשפחה בקרב מורות בבתי ספר על יסודיים בחברה הערבית בישראל PhD בדיר, רודיינה פרופ' חבר יוסף קליין
2018 ניתוח רכיבי תיווך באינטראקציה לימודית, המתקיימת בין תלמידים הלומדים בצוותא, בבית ספר על יסודי, באמצעות הוראה מרחוק MA שמיר, אורית פרופ' חבר יוסף קליין
פרופ' חבר אופיר ברוך
2017 הקשר בין סגנונו הניהולי של מנהל בית הספר ומאפייני התקשורת שלו עם צוותו לבין מידת האמון של המורים במנהל וכן התנהגותם האזרחית MA חמרני, אראל פרופ' חבר יוסף קליין
2017 מודל אינטגרטיבי להסבר היעדרויות, ניידות פנימית ועזיבת המערכת בקרב מורים בישראל PhD מעגן, דוד פרופ' זמירה מברך
פרופ' חבר יוסף קליין
2017 הקשר בין למידה ארגונית אופקית לבין למידה אנכית בקרב מורים מחנכים ומורים מקצועיים MA קאופמן, ז’ניה פרופ' חבר יוסף קליין
2017 המדיניות החינוכית ואסטרטגיות הניהול של מנהלי בתי ספר על יסודיים בישראל בעידן של תחרות הישגית PhD שמעוני-הרשקוביץ, ליזי פרופ' חבר יוסף קליין
2016 הבדלים בתפקוד בתי ספר בשנים שבהן מתקיים מבחן מיצ"ב פנימי וחיצוני MA בוסתנאי-חלפון, אדוה פרופ' חבר יוסף קליין
2016 מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל PhD דדון-גולן, זהורית פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2016 המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל PhD לוי-גזנפרנץ, טניה פרופ' חבר יוסף קליין
פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי
2016 שיקולים ניהוליים חינוכיים בהצבת מורים בכיתותיהם : חקר מקרה של הצבת מורי מתמטיקה בהוראת 3,4,5 יחידות בגרות בישראל MA לנדא, הדס פרופ' חבר יוסף קליין
2016 האוטונומיה של מנהיגות הביניים בבתי ספר : חקר-מקרה: רכזי שכבה MA מזרחי, דנה פרופ' חבר יוסף קליין
2016 ידע מוקדם, עומס מידע, עומס קוגניטיבי ותפקוד בביצוע בחירת אלטרנטיבה MA ‫פרגר-נבו, מעין ד"ר יצחק וייס
פרופ' חבר יוסף קליין
2015 התעמרות מנהלי בתי-ספר במורים : גורמים, ביטויים והשלכות MA בן-טולילה, אברהם פרופ' חבר יוסף קליין
2015 הקשר בין סגנונות למידה לאיטליגנציות מרובות בקרב תלמידים מחוננים לעומת תלמידים (אנגלית) MA מושיבייב, זינה ד"ר יצחק וייס
פרופ' חבר יוסף קליין
2015 חוויות שיא בחייהם של מנהלים כמעצבים ומשנים דפוסי ניהול MA ניניו-עמר, רחלי פרופ' חבר יוסף קליין
2014 מהי מידת הקשר בין קשיבות, פניות פסיכולוגית ועומס קוגניטיבי MA אטיאס, מליט מזל-טוב ד"ר יצחק וייס
פרופ' חבר יוסף קליין
2014 טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסיה בעלת מוגבלות שכלית : כישורים, סגנון מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים PhD נסים, שושנה פרופ' חפציבה ליפשיץ
פרופ' חבר יוסף קליין
2013 מודל תקצוב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ככלי להשגת יעדים כלכליים וחברתיים PhD זילכה, גורי פרופ' אדריאן זיידרמן
פרופ' חבר יוסף קליין