ניידות מורים תוך בית ספרית : חקר התופעה, גורמיה ותוצאותיה