תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 בין אקלים פוליטי לתהליכי קבלת החלטות תקציביות : חקר המקרה של השינויים בתקציב החינוך בישראל PhD וולף, רועי פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2022 הקשרים בין איכות המורים, מידת שביעות הרצון של המורים ומשאבים לבין הישגים במבחני PISA : מחקר השוואתי בינלאומי (אנגלית) MA חוטר-חרמוני, יעל פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2022 האם למידה בלתי פורמלית משפיעה על מיומנויות? : מחקר בינלאומי השוואתי על הקשרים בין למידה בלתי פורמלית לבין מיומנויות בקרב מקומיים ובקרב מהגרים MA פלישקו, עמוס פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2022 אפקטיביות בית ספרית בישראל : היבטים מערכתיים ובית ספריים MA צדקני, רעות פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
ד"ר זהורית דדון-גולן
2022 פיתוח מודל הערכה לחינוך הערכי בבתי ספר תיכונים במערכת החינוך הממלכתית בישראל PhD שריר, עשהאל פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2021 מדיניות של קידום מצוינות בפריפריה : ניתוח עלויות ואפקטיביות של התוכנית הלאומית 'מצוינגב' באילת PhD עמוסי ניסן, אמור פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2020 הקשרים בין בחירת הורים, מידת שביעות הרצון, המעורבות, והציפיות של ההורים מביה"ס לבין יעילות בתי הספר היסודיים במגזר הערבי בישראל MA אלגמל, אמין פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2020 מדיניות המימון של החינוך לילדי קבוצות אתנו-תרבותיות ייחודיות אמידת השוויוניות והשוויון במימון החינוך לילדי החרדים הלומדים בבית הספר היסודי בישראל MA מעודד, רות פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2020 תפיסות מורים ומנהלים את תפקידם של מנהלי בתי הספר בנושא הפיתוח המקצועי של המורים לקראת המיומנויות הדרושות במאה ה-21 MA צנטנר, רוזלין פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2019 האפקטיביות ויחס עלות אפקטיביות של שילוב טכנולוגית מידע (תקשוב) בלימודי המדעים בקרב תלמידי כיתה ה הלומדים במסגרת החינוך הערבי בישראל MA סרסור, פתינה פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2019 בתי הספר הייחודיים בישראל : מחקר מדיניות לאורך שלושה עשורים (1985 - עד היום) MA קרובינר, אורית פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2018 הקשרים בין סוג החינוך לבין פיתוח חשיבה יצירתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים : ניתוח מודל עלות-אפקטיביות לחינוך הביתי בישראל MA אונגר מדר, מיכל פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2018 השפעת החינוך הפיננסי על תרבות הצריכה של ילדים צעירים MA חדד, יניב פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2017 הקשר בין רווחה כלכלית והשכלה אקדמית לבין אוריינות פיננסית במגזר החרדי בישראל MA יזדי, אור פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2017 הקשר בין תפישות מורים את סגנון הניהול של מנהל בית הספר, משתני-הרקע של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייני בית הספר, לבין ההישגים במתמטיקה של תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות MA כלפון, עדית פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2016 הקשר בין סגנון ניהול ואקלים בית-ספרי לבין מידת השיפור של ההישגים במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות MA אבן, אורי פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2016 מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל PhD דדון-גולן, זהורית פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר יוסף קליין
2016 הקשר בין מידת השוויון בהקצאת המשאבים לחינוך למידת השוויון בהתפלגות ההישגים MA דואני, סיגל פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2014 שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים: מחקר מדיניות משווה MA לוי, עדית פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2014 ההבדלים בהישגים במתמטיקה לפי משתני רקע שונים אצל תלמידים הנבחנים בבחינת בגרות בהיותם צעירים והמוגדרים כמצטיינים במתמטיקה MA שרעבי, נעם פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2013 מודל צמיחה להערכת ההישגים במתמטיקה על ידי אמידת הערך המוסף הבית ספרי באמצעות מוכנות, השתתפות, תחושת מסוגלות, מספר שעות תגבור ומשתני הרקע של תלמיד MA זילברברג, נחמה פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
2012 כיצד מנסה בית הספר הדמוקרטי "ניצן" לצמצם פערים חברתיים אצל אוכלוסיית תלמידים מוחלשת : חקר מקרה MA עוז, יובל פרופ' חבר איריס בן דוד הדר
פרופ' חבר דבורה קורט