פרופ' חבר

פרופ' חבר דבורה קורט

פרופ' חבר
משרד
בנין 905 חדר 504
שעות קבלה
ראה קובץ בעמוד הבית-הודעות
  פרסים

   

   

  קורט, ד', אבעס, ר', וולטרס י (2011). דפוסי זהות ושאיפות חינוכיות אצל דרוזים

  מבוגרים וצעירים: מחקר בין-דורי על עמדות ותפיסות. משרד החינוך.

   

   

   

   

   

  פרסומים

   

   

  Book (editor)

   

  Riecken, T. & Court, D. (1993) Dilemmas in educational change. Calgary:Detselig.

   

  Daniels, L., Case, R., & Court, D. (1991) Forum on curricular integration -occasional papers. Vancouver: Tri-University Integration Project.

   

  Chapters in Books

  Court, D. (1988) Reflection in action: Some definitional problems. In P.   Grimmet  & G. Erickson (Eds.)  Reflection in teacher education. NY: Teachers College Press, 143-146.   

   

  Court, D. (1991). Curricular integration and teachers’ personal practical knowledge. In Forum on curricular integration. Occasional paper # 5. Vancouver: Tri-University Integration Project.

   

  Court, D. (1993) Public vs. private: The teacher’s dilemma.  In T. Riecken & D. Court (Eds.) Dilemmas in educational change. Calgary: Detselig, 15-24.

   

  Solomon Rozental, V., Feldstein-Hiun, L. & Court, D. (2002). Integration of children with Downe Syndrome in regular kindergartens. In Window of opportunities, ed. V. Rozental and P. Klein. Even Yehuda: Reches.

   

  Court, D. (2013). Toward the Enhancement of Jewish Literacy in Jewish Day Schools. In:  Perspectives on Jewish Literacy and Education, Eds. Yisrael Rich, Yaacov Katz, Zemira Mevarech and Shimon Ohayon. University Press of America.

   

   

  Articles in Refereed Journals

   

  Court, D. (1990) ‘Skills’ in education: The perils of a frequent misnomer.  The Clearinghouse, 63(6), 265-266.

   

  Shapiro, P. & Court, D. (1990). A course in educational research: A new model.  Education Canada, 31(4), 41-47.

   

  Court, D. (1991). Studying teachers’ values. The Clearinghouse ,64(6), 389-392.

   

  Court, D. (1991). Linking cooperative learning with philosophy. McGill Journal of Education, 26(2), 203-207.

   

  Court, D. (1991). Teaching critical thinking: What do we know? The Social

        Studies,  82(3), 115-119.

   

  Court, D. & Riecken, T.  (1991) The seeds of growth and the winds of change, part 1. Education Canada, 31(4), 41-47.

   

  Riecken, T. & Court, D. (1992) Extending cultural literacy. Journal of

       Educational Thought, 26(2), 152-163.

   

  Court, D. & Riecken, T. (1992). The seeds of growth and the winds of change, part 2. Education Canada, 32(1), 36-39.

   

  Court, D. & Francis, L. (1993). Teachers’ conceptions of critical thinking. McGill  Journal of Education, 28(3), 479-488.

   

  Court, D. (1993). A playful environment in a cooperative physics class. The

        Clearinghouse, 66(5), 295-298.

   

  Court, D., Cohen, L., et. al. (1999). Personal and professional experiences in faculty exchanges and visits.  Alberta Journal of Educational Research, 4(44), 417-420.

   

  Court, D. (1999). Teacher isolation. Education Canada, 39(1), 25-26.

   

  Court, D. (1999). Lakatos revisited. Journal of Educational Thought, 33(3)

        209-231.

   

  Court, D. (1999). The influence of immigration on the professional practice and personal practical knowledge of immigrant teachers. Curriculum and Teaching, 14(1), 31-45.

   

  Court, D. (2000). Teaching renewal: The secret resource. Classroom

        Leadership, 3(8), 4-7.

   

  Court, D. (2000). Systematic problem solving through action research.

        New teacher advocate, 7(4), 7.

   

  Court, D. (2001). Four points for beginning teachers. New teacher advocate, 9(2), 6-8.

   

  Court, D. (2001). Wheels within wheels: The analysis of a cultural event. Alberta Journal of Educational Research, 47(2), 173-186.

   

  Fund, Z., Court, D. & Kramarski, B. (2002). Construction and application of an evaluation tool to assess reflection in teacher training courses. Assessment and Evaluation in Higher Education, 27(6), 485-499.

   

  Court, D., Cohen, L. Broyles, I., Spenciner, L. & Michael, O.  (2002). Crossing borders: Culture and transformation. World Studies in Education, 3(1), 39-53.

   

  Court, D. & Kramarski, B. (2002). Teacher educators’ views on the relationship between research and teaching. Educational Practice and Theor,y 24(2), 63-73.

   

  Court, D. (2002). Unity and conflict in an Israeli village. Contemporary Jewry, 22, 1-17.

   

  Kramarski, B. & Court, D. (2003). Professional development of teacher trainers through learning about research. Curriculum and Teaching, 18(2), 89-102.

   

  Court, D. & Givon, S. (2003). An intervention program to improve social skills of children with learning disabilities. Teaching Exceptional Children, 36(2), 50-55.

   

  Cohen, A. & Court, D. (2003) Ethnography and case study: A comparative analysis. Academic Exchange Quarterly, 7(3), 283-287.

   

  Ornan, E. & Court, D. (2003). Becoming qualitative researchers: Characterizing the learning process of university students. Educational Practice and Theory, 25(2), 53-67.

   

  Court, D. (2004). Education in a troubled democracy: Voices from Israel .Curriculum Inquiry, 34(1), 47-69.

   

  Court, D. (2004). The quest for meaning in educational research. Academic Exchange Quarterly, 8(3), 7-11.

   

  Court, D. (2005). What a load of garbage! A data analysis exercise. Academic Exchange Quarterly, 9(1), 97-100.

   

  Court, D. (2005). Curriculum in search of a soul. Educational Practice and Theory, 27(2), 81-86.

   

  Court, D. (2006). How shall we study religious school culture? Religious Education, 101(2), 233-241.

   

  Court, D. (2006). Reflection and validity in qualitative research. Academic Exchange Quarterly, 10(1), 211-214.

   

  Court, D. (2006). Foolish dreams in a fabled land: Living coexistence in an Israeli middle school. Curriculum Inquiry, 36(2), 189-208.

   

  Court, D. & Ornan, E. (2007). Metaphor and narrative in the development of qualitative researchers. Curriculum and Teaching, 22(1), 87-98.

   

  Tukir, L. & Court, D. (2007). The search for meaning: Life stories of child survivors of the Theresensdadt Ghetto. Megamot, 45(2), 272-300 (Hebrew).

   

  Court, D. (2007). Glimpsing God on the rocky road of culture. Religious Education, 102(2), 116-119.

   

  Court, D. & Rosental, E. (2007). Values embodied in children’s literature used in early childhood education in Israeli state schools. Early Childhood Education, Journal 34(6), 407- 414.

   

  Court, D., Rosenthal, V. & Mizrachi, I. (2007). Play behavior and social interactions of children with Down syndrome enrolled in regular preschools. Down Syndrome Quarterly, 9(1), 10-15.

   

  Court, D. (2008). Qualitative research as cultural and religious mirror. Religious Education, 103(4), 410-426.

   

  Court, D. (2008). A lot of ropes, but no lion: School culture and Ethiopian Israeli students’ struggle for identity. World Studies in Education, 9(2), 73-92.

   

  Court, D. (2008). Data’s quiet voice: Ethiopian Israeli children speak. Academic Exchange Quarterly, 12(2), 116-121.

   

  Court, D. (2008). Jewish school principal professional development: An action research model. Curriculum and Teaching, 23(2), 51-64.

   

  Michael, O, Court, D. & Petal, P. (2009). Job stress and organizational commitment among mentoring coordinators. International Journal of Educational Management, 23(3), 266-288.

   

  Court, D. & Merav, L. (2009). Preschool teachers’ narratives: A window on personal-professional history, values and beliefs. International Journal of Early Years Education, 17(3), 207-218.

   

  Gilday, B. & Court, D. (2009). A model for multicultural education developed using Israeli society as a case. World Studies in Education, 10(2), 5-21.

   

  Givon, S. & Court, D. (2010). Coping strategies of high school students with learning disabilities: A longitudinal qualitative study and grounded theory. International Journal of Qualitative Studies in Education, 23(3), 283-303.

   

  Court, D. & Abbas, R. (2010). Druze high schools in Israel and their role in shaping students’ identity and citizenship. Education, Citizenship and Social Justice, 5(2), 145-162.

   

  Court, D. (2010). What happens to young children’s faith in the zone of proximal development, and what can religious educators do about it? Religious Education, 105(5), 491-503.

   

  Court, D. & Abbas, R. (2011). The view from the bridge: An Israeli Druze woman as guardian of religious tradition and agent of social change. The International Journal of Religion and Spirituality in Society, 1(1), 135-146.

   

  Court, D. & Poner, I. (2011). Socio-cultural identities of Israeli USSR parents. Academic Exchange Quarterly, 15(3), 156-161.

   

  Court, D. Shohet, C. & Hantz, M. (2011). Caregivers’ experience of separation from children in daycare. Educational Practice and Theory, 33(2), 63-82.

   

  Court, D. (2013). Religious experience as an aim of religious education. British Journal of Religious Education, 35(3), 251-263.

   

  Abbas, R. & Court, D. (2012). “We cannot move forward unless we preserve our traditions": Women principals as leaders in traditional Israeli Druze society. Education and Society, 30(2), 67-82.

   

  Abbas, R. & Court, D. (2013). The role of the Druze school curriculum in shaping the personality, identity and level of citizenship of its students: An ethnographic case study in two Druze high schools. Dapim, 55, 11-28. Hebrew.

   

  Uli, G & Court, D. (2013). From “Asur, asur, asur” to “The big mutar”: Modern Orthodox women’s views on sex education in Israel. International Journal of Jewish Education Research, 4, 29-67.

   

  Court, D. & Abbas, R. (2013). Whose interview is it, anyway? Methodological and Ethical Challenges of Insider-Outsider Research, Multiple Languages and Dual-Researcher Cooperation. Qualitative Inquiry, 19(6), 480-488.

  Court, D. (2013). What is truth in qualitative research, and why is this important for education? Educational Practice and Theory, 35(2), 5-14.

   

  Court, D. & Abbas, R. Will education for tradition be enough in a closing circle of secrets? In press, Religious Education, 109(5), 2014.

   

  Finefter Rosenblu, I. & Court, D. Pluralistic and communalistic pedagogies and intellectual abilities among high school students: A case study. CIn press, urriculum and Teaching, 2014.

   

  Court, D. & Seymour, J. What might meaningful interfaith education look like? Exploring politics, principles and pedagogy. In press, Religious Education, 110(1), 2015.

   

  Court, D. A Jewish core curriculum to live by. In press, Religious Education, 110(1), 2015.

   

   

   

   

   

  מחקר

  חקירת תרבויות חינוכיות; חקירת חינוך דתי; חקירת ידע של מורים

  קורסים

  מחקר איכותני 77-904

  חשיבה מחקרית לדוקטורנטים 77-963

  תיאוריה קוריקולארית 77-888

  ידע ותוכניות לימודים 77-843

  תחומי התמחות

  שיטות במחקר איכותני

  תרבות בית ספר ותרבות כתה

  פדגוגיה וידע של מורים

  חינוך דתי

  תאריך עדכון אחרון : 08/02/2024