תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
1982 עמדותיהן הפדגוגיות של תלמידות סמינר ותרומתן לניבוי ההצלחה בהוראה MA פלדמן אדריאנה פרופ' אליעזר שטרן
1982 התמורות בחינוך לערכים לאומיים בארץ בתקופת הישוב ובחינוך הממלכתי במדינת ישראל MA שגב כרמלה פרופ' יעקב עירם
פרופ' אליעזר שטרן
1981 הצעה למערכת אלטרנטיבית לפתרון בעיית הנוער בשכונת מצוקה: אספקטים ערכיים, ארגוניים וטיפוליים MA אברהם ביאטריס פרופ' אליעזר שטרן
1981 החנוך העברי-ציוני בבתי הספר של חברת תרבות בפולין, בין שתי מלחמות העולם MA נתיב אסתר פרופ' אליעזר שטרן
1980 החינוך היהודי בצפון תימן כטיפוס של חינוך יהודי מקורי MA בן דוד אהרון פרופ' אליעזר שטרן
1978 החינוך הדתי של הבת MA פירר חוה פרופ' אליעזר שטרן
1977 הישיבה התיכונית, האידיאל החינוכי והמציאות MA בא-גד אליעזר פרופ' אליעזר שטרן
1977 הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קידומם במוסד להכשרת מורים MA מברך זמירה פרופ' אליעזר שטרן
1976 מועדי ישראל בתכניות החינוך וההוראה בגן הילדים בחינוך הממלכתי MA בן-סירה רחל פרופ' ישראל ריץ
פרופ' אליעזר שטרן