אסטרטגיות התיווך בלמידה מתוּוכת ורמת הדתיות של נשים יהודיות בראייה בין־דורית

מחבר ראשון של הפרסום: 

מטרתו המרכזית של מחקר זה היא לבחון את הקשר בין למידה המתּווכת על־ ידי האם לבין למידה המתווכת על־ידי הסבתא מצד האם בזיקה לרמת דתיותן. כמו כן המחקר מבקש לבחון את הקשר בין רמת הדתיות של נשים יהודיות בישראל לבין הפרופיל התיווכי שלהן. המדגם שעמד בבסיס המחקר הורכב מ־52 משפחות ממרכז הארץ וכלל סבתות מצד האם, אימהות וילדיהן הלומדים בגן חובה )28 בנים, 24 בנות(. האינטראקציות בין כל אם לבין ילדּה וכן בין כל סבתא לבין נכדּה צולמו בווידאו בשני מצבים: במשחק חופשי ובמצב מובנה )פתרון בעיות חשיבה(, והן נותחו באמצעות תצפית באינטראקציה תיווכית. למעשה, אותו ילד השתתף באינטראקציות הן עם האם והן עם הסבתא. נוסף על כך, האימהות והסבתות ענו על שאלונים בנוגע למדד התנהגות דתית ובנוגע למדד אמונה דתית. מניתוחי רגרסיה )להלן תסוגה( מרובה עולה שבכל אחת מאסטרטגיות התיווך הייתה שכיחות התיווך של האם קשורה באופן מובהק סטטיסטית לשכיחות התיווך של הסבתא ושכיחות התיווך של האם בארבע מתוך חמש אסטרטגיות התיווך הייתה קשורה באופן מובהק סטטיסטית לרמת דתיותה. ממצאים אלו מצביעים על קיומה של העברה בין־דורית של תהליכי התיווך ועל תרומתה של רמת הדתיות להסבר השונות של תיווך האם לילדיה. הממצאים תומכים בידע המחקרי המצטבר על אודות אסטרטגיות ההתנסות בלמידה מתווכת והעברה בין־דורית של אסטרטגיות תיווך ומעשירים אותו.