שלחו לחבר

תרומת האוריינות המשפטית לאחריותיות, אוטונומיה ויעילות בתהליך קבלת החלטות של מנהל בית-הספר