English שלחו לחבר

השפעת השימוש במציאות מדומה (Virtual Reality) על הבנת המורה את החוויות הקוגנטיביות, האמוציונליות והחברתיות שחווה התלמיד לקוי-הקריאה (דיסלקטי)