English שלחו לחבר

מודל לבניית קורס אקדמי מקוון מצליח וכלי לבחינת מידת הטמעתן של האסטרטגיות הפדגוגיות בסביבה הוירטואלית של הקורס האקדמי המקוון