ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

שלחו לחבר
 

              שם ומספר הקורס:  

סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית 77-845-01

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:  תשפ"א                     סמסטר: ב' (שנה ב')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@biu.ac.il

א. מטרות הקורס

מטרות הקורס

  1. הסטודנט יתוודע לתיאוריות רווחות ולכלים בנושא מנהיגות נוער, התנדבות, יזמות ומעורבות חברתית.
  2. למידה מהצלחות -  הסטודנטים יכירו תוכניות לעידוד יזמות, מעורבות חברתית והתנדבות.
  3. הסטודנט יבחנו את השלכות העידן הדיגיטלי על הסוגיות הנדונות.
  4. הסטודנט יבחנו דרכים לפיתוח מנהיגות נוער, יזמות, מעורבות והתנדבות.

ב. תוכן הקורס:

בכל תקופה ובכל חברה התקיימה מערכת של עזרה לחלשים על פי הקוד התרבותי שהיה נהוג באותה חברה, וערכי הפילנתרופיה והעזרה לזולת היו ועודם ערכים המושתתים על יסודות חברתיים, תרבותיים, פוליטיים ודתיים. בשנים האחרונות גבר העניין בהתנדבות במידה רבה (גרומב, 2015). משמעות פיתוח ההתנדבות היא הרחבת מגוון האפשרויות העומדות לפני הציבור כך שיוכל לנהל חיים ערכיים כראות עיניו. במהלך הקורס נדון בתיאוריות ובתכניות מעורבות חברתית רב גילאיות, ונתייחס למקומה של מעורבות חברתית בתכניות חינוכיות ייעודיות לפיתוח מנהיגות נוער. לצד פיתוח ההתנדבות הולכת וגוברת המעורבות החברתית ביזמות. המושג "יזמות" שעד לפני מספר שנים היה שמור לתחום העסקים והתעשייה פרץ הרבה אל מעבר לגבולותיהם. כיום מדובר רבות ביזמות חברתית כגישה המנחה את פעילותם של פרטים וארגונים כאחד. במהלך הקורס נדון ביזמות, במעורבות ובהתנדבות המאפיינים את המציאות המשתנה ונבחן את משמעויותיהן בחינוך הלא פורמלי והבלתי פורמלי.

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים וניתוחם, מפגש עם נושאי מישרה מהשדה והתנסות בתרגילי מנהיגות קבוצתיים ובשיעור שיתבצע כלמידה מקוונת. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: ניתוח מבוסס מאמר של תצפית/ראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית.  

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

דרכי הוראה וקריאה נדרשת

 

1-2

התנדבות ומעורבות חברתית

בירור תיאורטי ודיון על ההתנדבות במציאות המשתנה ועל חינוך להתנדבות ולמעורבות חברתית. דיון מבוסס על: בר וארנון, 2012; בר, ר., וגרומב, מ. (2015); קליבנסקי, ח. (2011); ו שמר, צ. (2011).

Greiman& Addington,  2008; Stukas et al, 2016; Wong et al, 2010; 

3-4

יזמות חינוכית

דיון תיאורטי בחינוך ליזמות וחקר מקרה של יזמות. ניתוח מבוסס על פרסומי משרד החינוך, החברה למתנ"סים ו- Shiller, 2013.

5-6

צמיחה אישית בצמיחה חברתית

עבודה בקבוצות לבירור השפעתה של המעורבות החברתית וגורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. דיון וניתוח תיאורטי בהתבסס על: אלמוג, י., שנער, מ., ופלישר, נ. (2003); ארנון (2011), גורדון, ב. (1981); גליה (2017); רותי, ד., ויורק, א. (2002); מגו, 1995; רפפורט ושות' (1995); McBride et al, 2011 ; Piliavin & Siegl, 2007

7-8

ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

עיון וניתוח חקרי מקרה: צוערי הדמוקרטיה (הבר, 2011; הכט, ורם, (2009), המחאה החברתית והרשתות החברתיות (פבל, 2012), ינאי-ונטורה (2016), מיכאלי (2008); ארגונים לשינוי חברתי בישראל ומרכזי הצעירים בגויינט ישראל.

9-11

מעורבות חברתית  בפיתוח מנהיגות נוער

סדנה מבוססת עבודה בקבוצות וניתוח תיאורטי של פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל

אבן ושות' (2016); ביסטריצר (1997); רומי ובראלי-אוראל (2007);

קלונר-לוי, ר., ושורה, י. (2008);

Martin, K. (2018); Nir, T., & Perry-Hazan, L. (2016); Osmane, S., & Brennan, M. (2018); Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010).

12-13

  1. העצמה נשית

 

ניתוח חקרי מקרה של תכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

אלרועי, ר. גרוס, י. אשכנזי, ב. רוזן (2008). "פרויקט אישה"

ויצו: תוכנית מנהיגות לנשים:'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות, נ.מ.ש. נערות מובילות שינוי וידידים:  (2012). מודל תכנית סל"ע – סיוע לנערות. קאי ושות', 2015; שוורץ, 2013.

14

התנדבות במבט בינלאומי  

סדנה המבוססת על ניתוח תיאורטי של תשתיות לאומיות לקידום ההתנדבות בעולם (בר, וגרומב, 2015; קאופמן, מירסקי, ואבגר, 2005; גרוס וגולדרט, 2015,2017;  Norqvist & Leffler, 2017

 

ג. דרישות קדם: אין

ד-ה. חובות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1.... תרגיל אמצע קורס: תיעוד 4 שעות תצפית וראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית................................................... 30%

2.... נוכחות והשתתפות פעילה, כולל פרזנטציה: ............................................  20%

בסדנה זו יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. סטודנט/ית שייעדר מעל שלושה שיעורים, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. כל זאת בכפוף למדיניות האוניברסיטה לגבי היעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכיוב'.

3.... מבחן מסכם: עבודה מסכמת ................................................................  50%

מבוססת בחלקנ גם על מטלת אמצע קורס ועל המשך ניהול יומן רפלקטיבי כולל 4 שעות תצפית, ולא ניתן להשלימה ללא ביצוע מטלת האמצע. יש להגישה תוך 45 יום מפרסומה, ולא תאושר הגשת העבודה באיחור, למעט מקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון.

ו. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    1. התנדבות ומעורבות חברתית:

קריאת חובה:

ביסטריצר, מ' (1997). הקניית כישורי מנהיגות לנערי קידום נוער. מניתוק לשילוב, 8, 10-22.

בר, ר' וארנון, ל' (2012). בין הדור השקט לדור ה- Y: שימור מתנדבים מהדורות השונים. עט השדה, 9, 25-34.   

בר, ר' וגרומב, מ' (2015). התנדבות במציאות משתנה. כפר סבא: נדב ספרים. (פרק 10: ההתנדבות החדשה עמודים 93-105; פרק 20: התנדבות וירטואלית, עמודים 186-190. פרק 17: התנדבות לא פורמלית וקהילתית, עמודים 159-163). (002411604 ) ( מדעי החברה E361.7 בר.התנ תשע"ה )

בר, ר' וגרומב, מ' (2015). התנדבות במציאות משתנה. (עמ' 228-230). כפר סבא: נדב ספרים.

הישראלי, א. (בדפוס). פדגוגיה בלתי פורמלית של חירום: ממשלחות מועצת תנועות הנוער לקוסובו (1999)) עד פעילות תנועות הנוער ביוון, אוגנדה, קריית שמונה ושדרות (2019).  בתוך נ',  מיכאלי (עורך). ספר מחקרי תנועות הנוער. תל אביב: מכון מופ"ת .

הבר, כ' (2011). מי צריך אינטגרציה? סולידריות בעידן של מימוש עצמי, ניתוח קבוצת מיקוד של צוערי הדמוקרטיה.  ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. אוחזר מתוך https://www.idi.org.il/articles/8452

הכט, י' ורם, א' (2009). הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי: מהעצמה אישית לאקטיביזם חברתי. בתוך נ', אלוני (עורך). דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי (עמודים 336-357).  בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד. 

ואזן-סיקרון, ל', בן סימון, ב' וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', (2012). "נקודת מפנה" לקידום יזמות והכנה לעולם העבודה בקרב בני נוער במצבי סיכון: מחקר הערכה.  ירושלים: מאיירס-ג'ויינט-מכון ברוקדייל.  אוחזר מתוך : מכון מאיירס – ג'ויינט – ברוקדייל , פרסומים : ילדים ונוער , https://brookdale.jdc.org.il/publication/turning-point-promoting-entrepreneurship-preparation-work-among-youth-risk-evaluation-study/

ימיני, י' ושגיא נ'. (2018). יש לי חלום: מנהלי בתי-ספר כיזמים. בתוך: מ' ימיני ונ' שגיא (עורכות), יזמות וחינוך: סוגיות במנהל ומדיניות (עמ' 52-79). ירושלים: מאגנס. (חינוך E379 ימי.יז תשע"ח) ( בנוסף קיים עותק אלקטרוני

ינאי-ונטורה, ג' (2016). בסיכוי כפול: צעירים מתנדבים למען נוער בסיכון. מניתוק לשילוב, 19, 133-159.

כהן, ה' (2019). יזמות חברתית. לקסי-קיי, 12, 8-10 .

מגן , צ' (1995) . מחויבות על אישית וכמיהה לאושר בקרב מתבגרים. בתוך ד' חן (עורך). החינוך לקראת המאה ה- 21 (עמודים 277-292). תל-אביב: רמות. (חינוך E370 חנו ) (בנוסף קיים עותק  אלקטרוני )

מיכאלי, נ' (2008). ליצור את העולם שאתה רוצה ולחיות את העולם שאתה יוצר: מאפיינים משותפים של הקבוצות המשותפות. בתוך י', דרור (עורך), הקבוצות השיתופיות בישראל (עמודים 477-522). רמת אפעל: יד טבנקין.  (מדעי החברה E307.776 קבו.שת תשס"ח ) (בנוסף קיים עותק אלקטרוני)

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער מחוז תל-אביב. (ללא שנה).  המכרה למשאב האנושי: מאגר יוזמות במחוז תל-אביב. נדלה מאתר http://initiativesevalue.blogspot.co.il/

פבל, ט' (2012).  מאביב העמים הערבי למהפכת הקוטג' ונגזרותיה . בתוך: ט', פבל וש', אברמי. המחאה החברתית והרשתות החברתיות: מהעולם המקוון לעולם הממשי ובחזרה (עמודים 28-36). ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת . 

פלד, א' וונר, ג'. (1999). חשיבה יזמית: ספר לימוד ביזמות על פי תכנית הלימודים ביזמות של משרד החינוך, התרבות והספורט.  ירושלים: משרד החינוך ומכון ברנקו וייס. (חינוך: אוסף פדגוגי 338.04 פלד.חש תשנ"ט)

קאופמן, ר' מירסקי, י', ואבגר, ע' (2005). גורמים המשפיעים על גיוס והפעלה של מתנדבים בשירותי הרווחה: חקר מקרה של תוכניות התנדבות במרכז קהילתי יהודי ברוסיה. ביטחון סוציאלי, 68, 102-122.

קליבנסקי, ח' (2011). התנדבות מחנכת וחינוך להתנדבות: חינוך בלתי-פורמלי והתנדבות נוער. בתוך מ' , גרומב, צ', מגן ור' סטויצקי (עורכים). מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 105-118). כפר סבא: נדב ספרים. (חינוך, מדעי החברה 361.37 מיש.)

קנולר-לוי, ר' ושורה, י' ( דצמבר 2008). מנהיגות נוער ופיתוח מנהיגות בישראל: עמדות, התבוננות והמלצות. הרצאה במסגרת הכנס  60 שנות חינוך בישראל: עבר, הווה, עתיד  (עמודים 87-102). רמת גן, כפר המכביה. אוחזר מתוך https://www.mandelfoundation.org.il/SiteCollectionDocuments/Graduates/Mandel.book.pdf

שגיא, ש' (2011). מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל . ירושלים : ג'וינט ישראל. (עמ' 16-25) (חינוך E302.14 שין.מע תשע"א )

שמר, צ' (2011). פרויקט "בונים קהילה": קבוצות משולבות לפעילות והתנדבות בקהילה. בתוך מ', גרומב, צ', מגן, ור' סטויצקי (עורכים). מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 301-306). כפר סבא: נדב ספרים. (חינוך, מדעי החברה 361.37 מיש.)

Greiman, B. C., & Addington, L. S. (2008). Youth leadership development self efficacy: An exploratory study involving a new construct. Journal of Leadership Education. 7(1), 1-23.

Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in education: What, why, when, how: Background Paper. Paris: OECD.  Retrived from: https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf

Martin, K. (2018). Summer Camp Youth Leadership Development: An Investigation of Adolescents’ Perceptions of Best Practices. Journal of Youth Development , 13(1-2), 161-182. 

McBride, A. M., Johnson, E., Olate, R., & O'Hara, K. (2011). Youth volunteer service as positive youth development in Latin America and the Caribbean. Children and Youth Services Review, 33(1), 34-41.

Nir, T. & Perry-Hazan, L. (2016). The framed right to participate in municipal youth councils and its educational impact. Children and Youth Services Review, 69, 174-183.       

Norqvist, L., & Leffler, E. (2017). Learning in non-formal education: Is it “youthful” for youth in action?. International Review of Education, 63(2), 235-256.

Osmane, S. & Brennan, M. (2018). Predictors of leadership skills of Pennsylvanian youth. Community Development, 49(3) 1-17.

Piliavin, J. A., & Siegl, E. (2007). Health Benefits of Volunteering in the Wisconsin Longitudinal Study. Journal of Health and Social Behavior, 48(4), 450-464.

Shiller, J. T. (2013). Preparing for democracy: How community-based organizations build civic engagement among urban youth. Urban Education, 48(1), 69-91.

Stukas, A. A., Snyder, M., & Clary, E. G. (2016). Understanding and encouraging volunteerism and community involvement. The Journal of Social Psychology, 156, 243-255.

Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010). A typology of youth participation and empowerment for child and adolescent health promotion. American Journal of Community Psychology, 46(1-2), 100-114.

 

קריאת רשות:

אבן, נ', הימן זהבי, ר' ובורגר, א' (2016). הזדמנות למנהיגות: מנהיגות וחינוך למנהיגות בתנועות הנוער. רמת אפעל: מועצת תנועות הנוער. (עמ' 11-44) ( חינוך E369.4   אבן.הז תשע"ו)

ארזי, ח', עשת, מ' ודנינו, מ' (1996). יזמות : פרקים נבחרים לתכנית לימודים בבתי ספר העל-יסודיים. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט. (חינוך  338.04 ארז.יז תשנ"ו)

ארנון, ל'  (2007). מהי התנדבות? סקירה ודיון בהגדרות למונח התנדבות בארץ ובעולם. נהריה: עמותת נדב – מתנדבים בקהילה. היחידה לפיתוח ידע ומידע. (לא נמצא)

ארנון, ל' (2011). זה טוב לכולם: תועלות ורווחים מהתנדבות בני נוער, בתוך מ', גרומב, צ', מגן ור' סטויצקי (עורכים). מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 85-92). כפר סבא: נדב ספרים. (חינוך 361.37 מיש.לה תשע"א)

אלרועי, ר', גרוס, י', אשכנזי, י' ורוזן, ב' (2008). "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים : דוח מסכם. ירושלים: מאיירס – ג'וינט – ברוקדייל.  עותק אלקטרוני

גדרון, ב' (1981) . תגמולים, שביעות רצון והתמדה בעבודת מתנדבים במרכזים קהילתיים. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (חינוך, מדעי החברה E361.8 גדר.תג תשמ"א)

גליה, ר' (2017). הצד האנושי של המטבע: הבניית העצמי של עובדים מתנדבים בתאגיד בנקאי בישראל. מגמות, נ"ב (1), 97-132.

גרוס, ז' וגולדרט, מ' (2017). השפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו: סקירת ספרות המוגשת ללשכת המדען הראשי במשרד החינוך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. אוחזר מתוך: משרד החינוך, מחקר וידע בחינוך – פרסומים, https://meyda.education.gov.il/files/noar/informal_education1.pdf

גרוס, ז' וגולדרט, מ' (2015). החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים. אוחזר מאתר האקדמיה הישראלית למדעים, המרכז לידע ולמחקר בחינוך – חומרי רקע , http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23040.pdf

המועצה הלאומית להתנדבות. (2007) אמנת ההתנדבות- קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל: זכויות וחובות של מתנדבים בארגונים המפעילים מתנדבים (מהדורה שנייה).  תל אביב: המועצה הלאומית להתנדבות בישראל. 

ויצו (חסר שנה): תוכנית מנהיגות לנשים: 'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות.  זמין באתר  http://www.wizo.org.il/page_35092  

חמיטובסקי, ט' (1996). מתנדבים ואנשי מקצוע עסקה חברתית (דרכים לעובד המקצועי המבקש להבין ו"לנצל" טוב יותר את המתנדב). בעבודה הקהילתית, 11, 96-111. 

טליאס, מ', דוניץ, י', שמעוני, ד' ופיורקו, י' (2007). המדריך לשותפויות בין מגזרים. ירושלים: ג'וינט ישראל .

כאהן-סטרבצ'יסנקי, פ', קונסטנטינוב, צ', ויורוביץ, ל' (2006). נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים. ירושלים: מאיירס, ג'וינט, מכון ברוקדייל. אוחזר מתוך : מכון מאיירס  -   ג'ויינט – ברוקדייל , פרסומים : ילדים ונוער                                 https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/01/485rr-adolescentgirls-heb-1.pdf

משרד החינוך. (תשע"ה). התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית: תכנית תלת שנתית בחינוך העל יסודי ליישום התכנית האסטרטגית.  ירושלים: משרד החינוך. אוחזר מתוך: משרד החינוך, מינהל חברה ונוער – פרסומים,  http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf

משרד החינוך, הוועדה לעדכון האוגדן להגדרת תפקידים לעובדי נוער וקהילה. (2018). הגדרת תפקיד מנהל ההתנדבות הרשותי. מתוך: אוגדן בעלי תפקידים: הגדרות תפקידים לעובדי חינוך, נוער וקהילה, מנהיגות, התנדבות, קידום נוער, מרכזים קהילתיים ומתנ"סים, ספורט ותרבות ברשויות המקומיות ובמגזר הכפרי (מהדורה מעודכנת, עמודים 2-35, 47-54). ירושלים: משרד החינוך. אוחזר מתוך: משרד החינוך, מינהל חברה ונוער – פרסומים http://meyda.education.gov.il/files/noar/officials_booklet.pdf 

קאי-צדוק, א', גולן, מ', ומאור, ט' (2015). נערות כמנטוריות - בין הוויה לבין עיסוק: זהות, תפקיד ומעגלי תרומה. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (עמודים 461-490). תל-אביב:  מכון מופ"ת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד) (קיים גם כעותק אלקטרוני)

קרומר-נבו, מ' וסידי, מ' (2014). פמיניזם, כתיבה מחקרית ואחרות. בתוך מ' קרומר-נבו, מ' לביא-אג'אי וד' הקר (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (עמ' 229-247). בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד. (מדעי החברה, פילוסופיה 305.42 מתו.מח תשע"ד) (קיים גם כעותק אלקטרוני)

רודיך-כהן, א' ולבל-לנדה ש' (2013). צעירים חסרי מנוח: דו"ח תחום בנושא ארגונים הפועלים עם ולמען צעירים בגילאי 18-35. תל אביב: מידות.

רותי, ד' ויורק, א' (2002). גורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. חברה ורווחה, כב(3), 345-360. (000114070)

רומי, ש' ובראלי-אוראל, ד' (2007). מנהיגות בני נוער. בתוך ש', רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמודים 365-375). ירושלים: מאגנס. (001131262) (קיים גם כעותק אלקטרוני)  

רפופורט, ת', פנסו, ע' וגארב, י' (1995). זה דבר חשוב בארץ ישראל לתת לציבור: נערות ציוניות-דתיות תורמות ללאום. תיאוריה וביקורת, 7, 223-234. 

שוורץ, י' (2013). נערים, מגדר וחינוך – ממשבר לפתרון: המעבר הנדרש מחינוך משמר-משמר מגדר, ל- 'חינוך מגיב למגדר' (GRP – Gender Responsive Pedagogy). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מהאתר http://meyda.education.gov.il/files/shivion/NEARIM1.pdf

Clary, E. G., Snyder, M., & Stukas, A. A. (1996). Volunteers’ motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505.

Janoski, T., Musick, M., & Wilson, J. (1998). Being volunteered? The impact of social participation and pro-social attitudes on volunteering. Sociological Forum, 13(3), 495-519.

Johnson, M. K., Beebe, T., Mortimer, J. T., & Snyder, M. (1998). Volunteerism in Adolescence: A process perspective. Journal of Research on Adolescence, 8(3), 309- 332. 

Lumarda, J. (2001), Philanthropy, self-fulfillment, and the leadership of community foundations. Leader to Leader, 22, 55-63.

McAdam, D. & Paulsen, R. (1993). Specifying the relationship between social ties and activism. American Journal of Sociology, 99, 640-667.

Shields, P. O. (2009). Young adult volunteers: Recruitment appeals and other marketing considerations. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 21(2), 139-159. (

Stukas, A. A., Worth, K. A., Clary, E. G., & Snyder, M. (2009). The Matching of Motivations to Affordances in the Volunteer Environment An Index for Assessing the Impact of Multiple Matches on Volunteer Outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(1), 5-28.

 

8. ביבליוגרפיה מומלצת לניתוח איכותני הנדרש במטלת האמצע ובמטלת הסיום:

ליבליך, ע., תובל-משיח, ר' וזילבר, ת' (2010). בין השלם לחלקיו ובין תוכן לצורה. בתוך ל', קסן ומ', קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 21-42). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ( חינוך 300.72 נתו.נת תש"ע )

ספקטור-מרזל, ג' (2010). מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית. בתוך ל' קסן ומ' קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 63-96). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.  ( חינוך 300.72 נתו.נת תש"ע )

ספקטור-מרזל, ג' (2012). הסיפור אינו כל הסיפור: תעודת הזהות הנרטיבית. מגמות, מ"ח(2), 227-250.

שכטר, ח' (2015). תנו לנו להוביל: מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. תל אביב: רמות. (עמ' 55-69). (E371.2012 שכט.תנ תשע"ו)

 

ז. שם הקורס באנגלית:

 

Entrepreneurship Volunteering and Social Involvement: Workshop